Radionica za OCD na temu pružanja usluga

Kovačica, 19-20. maj 2017. – Druga po redu radionica za lokalne organiyacije civilnog društva, na temu reforma javne uprave, sa fokusom na Pružanje usluga, organizovana je u Kovačici. Cilj radionice bio je podizanje svesti učesnika o pružanju javnih uslugau kontekstu kvaliteta i dostupnosti, a govorilo se i o ulozi koje civilno društvo ima u ovom procesu. Radionicu je pohađalo oko dvadesetak lokalnih OCD koje se bave temama od značaja za reformu javne uprave i rade na unapređenju pružanja javnih usluga građanima, uključujući i društvene grupe sa ograničenim pristupom uslugama.

Teoretski deo radionice bavio se SIGMA/OECD Principima javne uprave, sa posebnim fokusom na jednu od šest oblasti javne uprave – Pružanje usluga. Viša ekspertkinja na projektu i Programska direktorka CEP-a, Milena Lazarević, predstavila je učesnicima četiri principa u okviru oblasti Pružanje usluga, zajedno sa SIGMA metodologijom za razvoj indikatora i odgovarajućih podindikatora, kao alata za uspešno merenje napretka u ovoj oblasti.

Nakon predavanja, otvorena je interaktvna diskusija o ulozi civilnog društva u unapređenju pružanja javnih usluga. “Civilno društvo je agent promene u procesu unapređenja pružanja usluga i postojećih mehanizama za efikasno pružanje javnih usluga”, primetio je jedan od predstavnika OCD na radionici.

Nakon teorijskog dela radionice usledile su vežbe koje je vodila menadžerka projekta ispred CEP-a i iskusna facilitatorka, Jelena Miletić. Učesnici su podeljeni u četiri grupe, od kojih je svaka odgovarala po jednom SIGMA principu u okviru oblasti Pružanje usluga. Učesnici u grupama upitani su da pripreme predlog projekta koji uključuje analizu problema u okviru zadatog principa pružanja javnih usluga, kao i rezultate i aktivnosti kojima bi doprineli rešenju opisanog problema.

Pored toga, učesnicima na radionici predstavljeni su i najvažniji nalazi istraživanja javnog mnjenja o zadovoljstvu građana javnim uslugama u primarnim zdravstvenim ustanovama i administrativnim službama policije od strane projektne menadžerke ispred EPuS-a, Jelene Ribać, i istraživačice u CEP-u, Katarine Tadić.

Rezultati i zaključci radionice biće uključeni u siže politike “Javna uprava kao servis građana”, drugi od planiranih četiri na projektu, koji se finalizuje i biće objavljen narednih nedelja na internet stranicama partnera na projektu, kao i na veb portalu www.mojauprava.rs.

Radionica je deo dvogodišnjeg projekta “PARtnerstvom do dobre uprave” koji podržava Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih američkih država (USAID), a sprovodi Evropski pokret u Srbiji (EPuS)  i Centar za evropske politike (CEP). Projekat ima za cilj da doprinese reformi javne uprave koja će biti fokusirana i odgovarati na potrebe građana, kao i na unapređenje javnih usluga u Srbiji.