MNI: Završni izveštaj za Srbiju 2016–2018.

Autor

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je dobrovoljna međunarodna inicijativa čiji je cilj da osigura da se vlade obavežu svojim građanima na promociju transparentnosti, osnaživanje građana, borbu protiv korupcije i korišćenje novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja. Mehanizam za nezavisno izveštavanje (MNI) prati aktivnosti svake zemlje koja učestvuje u inicijativi POU. Srbija učestvuje u POU inicijativi od 2012. godine i do sada je realizovala dva akciona plana.

Vlada je potpuno ispunila 7 od 14 obaveza do isteka Akcionog plana za sprovođenje POU 2016-2018. Obaveze u vezi sa slobodnim pristupom informacijama imaju najniži stepen ispunjenosti zbog kašnjenja sa zakonskim izmenama. Uprava je otvorenija ka građanima prvenstveno u pogledu napora ka otvorenim podacima i poboljšanju standarda za učešće građana u donošenju odluka. Ipak, nijedna aktivnost nije imala transformativni efekat na postojeće prakse.

Izveštaj u celosti možete preuzeti ovde.