Igra žmurke

Prijava prihoda i imovine javnih funkcionera

Sistem prijava imovine i prihoda je moćan alat vladavine prava i antikorupcijskih napora. Ovaj mehanizam ostvaruje svoju funkciju putem nametanja obaveze javnim funkcionerima da učine imovinsku kartu, prihode i sve ostale materijalne ili finansijske koristi dostupnim nadležnom državnom organu u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv korupcije i normativnim okvirom relevantne države.

Danas, po podacima Svetske banke, preko 160 država na svetu implementira sistem prijavа imovine i prihoda (za više detalja pogledaj Tabelu 1). U Republici Srbiji, javni funkcioner podnosi Agenciji za sprečavanje korupcije u roku od 30 dana od dana izbora, postavlјenja ili imenovanja, izveštaj o svojoj imovini i prihodima, imovini i prihodima supružnika ili vanbračnog partnera, kao i maloletne dece ukoliko žive u istom porodičnom domaćinstvu. Izveštaj podnose i funkcioneri kojima je prestala funkcija, a predviđeno je i vanredno prijavlјivanje ako se imovina ili prihodi javnog funkcionera bitno promene u prethodnoj godini. Ipak, usled intenziviranja regionalnog i prekograničnog ofšor poslovanja, antikorupcijski napori u oblasti prijave imovine i prihoda postaju deplasirani pošto alati za praćenje i otkrivanje prihoda i nelegalno stečene imovine zaostaju za inovativnim rešenjima za sakrivanje istih od neželjenih pogleda građana i institucija.

Kako bi se bolje razumela data problematika, analiza koja sledi otkriće koliko se dinamika regionalnog i ofšor poslovanja povećala u prethodnoj deceniji u Srbiji, kako je uticala na sistem prijava imovine i prihoda i mogu li se nastali problemi rešiti bez poboljšane međusektorske i regionalne saradnje. Ova analiza ima za cilj pokaže da se bez pojačane institucionalne saradnje antikorupcijskih, poreskih i pravosudnih organa, uključujući saradnju sa civilnim sektorom i istraživačkim medijima na unutrašnjem i međunarodnom planu, rizikuje normalizacija negativnih praksi u oblasti prijava imovine i prihoda javnih funkcionera.

Siže politike je pripremljen u okviru Regionalne platforme za ja no-privatno partnerstvo za dobro upravljanje (R2G4P). Analiza na ovu temu će biti uključena u Izveštaj o dobrom upravljanju zemalja južne i istočne Evrope (JIE), koji će biti objavljen na sajtu R2G4P.

Ostale publikacije