• ENGENG
 • Metodologija za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

  CEP

  Metodologija za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou je razvijena u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA, koji sprovodi Centar za evropske politike u saradnji sa partnerskim organizacijama – Centrom za ravnomerni regionalni razvoj, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Ekološkim centrom Stanište.

  Projekat finansiraju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija, koji ima za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog – u okviru programa „Sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u 2019. i 2020. godini“.

  Projekat se fokusira na jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva unapređenjem i širenjem znanja i veština za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou kroz primenu metodoloških alata. Imajući u vidu da projekat namerava da pruži podršku lokalnim organizacijama civilnog društva da postanu stručan i pouzdan partner u kreiranju javnih politika i reformskim procesima na lokalu kroz praćenje i zagovaranje reforme javne uprave koje se zasniva na činjenicama i dokazima, razvijene je ova metodologija.

  Metodologija predstavlja jedan od glavnih dugoročnih rezultata projekta čija je svrha da omogući organizacijama civilnog društvo da prate i ocenjuje stanje u oblasti javne uprave na osnovu činjenica i stručnih analiza. Istovremeno, s obzirom da je Metodologija razvijena u skladu sa Principima javne uprave koje je razvila organizacijama SIGMA i kojima se rukovodi Evropska komisija prilikom ocenjivanja stanje u oblasti javne uprave u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (u daljem tekstu: EU), ona može biti veoma korisna i za donosioce odluka i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave koje sprovode preko 70% zakonodavstva EU.

  Nazad na vrh