WeBER 3.0

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu

U periodu od 1. februara 2023. godine do 31. jula 2026. godine, mreža Think for Europe (Institut za evropske politike – Skoplje, Institut za demokratiju i medijaciju – Tirana, Institut Alternativa – Podgorica, Grupa za pravne i političke studije – GPPS Priština, Vanjskopolitička inicijativa – VPI Sarajevo) će sprovoditi projekat Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu (WeBER3.0) kojim će koordinisati Centar za evropske politike u saradnji sa partnerom na evropskom nivou, Centrom za istraživanje javne uprave (KDZ) iz Beča. Ovaj projekat je nastavak rada na jačanju participativne demokratije omogućavanjem efektivnog učešća organizacija civilnog društva (OCD) sa Zapadnog Balkana (ZB) i podržavanjem što većeg angažovanja građana u praćenju rezultata procesa reforme javne uprave (PAR) na svim nivoima, u skladu sa zahtevima Evropske unije (OECD/SIGMA principima).

WeBER3.0 će, kao i prethodna dva projekta (WeBER2.0 i WeBER) u fokus staviti ulogu civilnog društva u izgradnji zdravih demokratija i raditi na osnaživanju OCD da postanu pouzdan partner vladama u procesu pristupanja EU. Osiguravajući kontinuitet u proceni napretka reformi koje sprovode lokalne organizacije civilnog društva, WeBER3.0 i njegov najvažniji proizvod, Regionalni PAR Monitor, nastaviće da usmerava vlade u regionu na putu ka njihovom uspešnom članstvu u Uniji. OCD, opremljene dokazima i znanjem zauzimaju centralno mesto na evropskom putu i u regionu i osiguravaju da vlade ne sprovode reformske procese samo radi članstva u EU, već radi poboljšanja života građana.

Projekat će takođe doprineti sveukupnoj regionalnoj saradnji omogućavanjem dijaloga između OCD-a i vlada na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, oslanjajući se na uspostavljenu WeBER platformu, koja će biti dodatno unapređena uključivanjem predstavnika poslovne zajednice.

Glavni međunarodni partneri tokom WeBER3.0 ostaće SIGMA/OECD i Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA). Takođe, glavne institucije (ministarstva/kancelarije) zadužene za koordinaciju reforme javne uprave u svakoj zemlji nastaviće da obavljaju ulogu saradnika na projektu i u trećoj fazi inicijative.

Opšti cilj WeBER3.0 je da dodatno osnaži OCD da doprinesu transparentnijoj, otvorenijoj, odgovornijoj administraciji koja će biti usredsređena na građane, a time i administraciji koja je usklađenija sa EU u regionu Zapadnog Balkana.

Implementaciju treće faze WeBER inicijative, kao što je bio slučaj i sa prethodne dve (WeBER 2015-2018 i WeBER2.0 2019-2023), će najvećim delom finansirati Evropska komisija.

Za više informacija, posetite www.par-monitor.org.

Ostale inicijative