WeBER 2.0

Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu

U periodu od decembra 2019. do decembra 2022. godine, Centar za evropske politike, u saradnji sa partnerima iz Think for Europe (TEN) mreže i uz podršku briselskog Centra za evropsku politiku (European Policy Centre – EPC) realizovao je projekat Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu (WeBER2.0) posvećen ojačavanju participativne demokratije kroz veće angažovanje civilnog društva u razvoju politika i implementaciji reformi javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana.

Projekat je realizovan uz podršku Evropske komisije, a naslanja se na prvi WeBER, koji je bio realizovan od decembra 2015. do decembra 2018. godine. Projekat je imao za cilj jačanje položaja organizacija civilnog društva u kreiranju javnih politika na nacionalnom i regionalnom nivou i unapređivanje njihove nadzorne i konsultativne uloge. Osposobljavanjem organizacija civilnog društva za učešće u konstruktivnom dijalogu posvećenom reformama, projekat WeBER 2.0 doprineće regionu u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Kvalitetno izveštavanje medija o reformi javne uprave zasnovano na argumentima i dokazima ima podjednako značajnu ulogu u ovim procesima. Stoga, najvažnije ciljne grupe projekta su bile: organizacije civilnog drušva, tela nadležna za reformu javne uprave (ministarstva/službe), građani i mediji. Očekivani rezultati projekta su da ojača civilno društvo OCD u procesu izrade i implementacije politika u vezi sa reformom javne uprave, što će dovesti do ojačavanja pozicije civilnog društva da utiče na proces pristupanja Evropskoj uniji.

Proizvodi objavljeni u okviru projekta:
  1. Da li nove okolnosti menjanju ustaljene navike?

Ostale inicijative