WeBER 2.0

Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu

U periodu od decembra 2019. do decembra 2022. godine, Centar za evropske politike, u saradnji sa partnerima iz Think for Europe (TEN) mreže i uz podršku briselskog Centra za evropsku politiku (European Policy Centre – EPC) realizuje projekat Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu (WeBER2.0) posvećen ojačavanju participativne demokratije kroz veće angažovanje civilnog društva u razvoju politika i implementaciji reformi javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana.

Projekat se realizuje uz podršku Evropske komisije, a naslanja se na prvi WeBER, koji je bio realizovan od decembra 2015. do decembra 2018. godine. Cilj projekta je jačanje položaja organizacija civilnog društva u kreiranju javnih politika na nacionalnom i regionalnom nivou i unapređivanje njihove nadzorne i konsultativne uloge. Osposobljavanjem organizacija civilnog društva za učešće u konstruktivnom dijalogu posvećenom reformama, projekat WeBER 2.0 doprineće regionu u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Kvalitetno izveštavanje medija o reformi javne uprave zasnovano na argumentima i dokazima ima podjednako značajnu ulogu u ovim procesima. Stoga, najvažnije ciljne grupe projekta su: organizacije civilnog drušva, tela nadležna za reformu javne uprave (ministarstva/službe), građani i mediji. Očekivani rezultati projekta su da ojača civilno društvo OCD u procesu izrade i implementacije politika u vezi sa reformom javne uprave, što će dovesti do ojačavanja pozicije civilnog društva da utiče na proces pristupanja Evropskoj uniji.

Ostale inicijative

WeBER 3.0

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu