• Vida Uzelac

    Vida Uzelac je koordinatorka Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za pregovaračka poglavlja 4 (Sloboda kretanja kapitala) i 9 (Finansijske usluge) u ime Centra za evropske politike - CEP. Uzelac je i članica Predsedništva Saveza ekonomista Srbije i članica Udruženja korporativnih direktora Srbije. Rođena je u Beogradu gde je i diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Tečno govori engleski jezik. Svoje bogato radno iskustvo je započela radom u Službi društvenog knjigovodstva Jugoslavije, a zatim nastavlja rad u Zavodu za obračun i plaćanja Jugoslavije. 2000. godine nastavlja rad u Narodnoj banci Jugoslavije (kasnije Narodna banka Srbije) gde organizuje i uspostavlja instituciju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Od 2003. do 2013. godine bila je na čelu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (CRHOV) koji od 2003. postaje postaje samostalna institucija. Uzelac je takođe obavljala i funkciju predsednika / člana Upravnog odbora CRHOV. Uzelac je uspostavila sistem registracije hartija od vrednosti kao i sistem kliringa i saldiranja hartija od vrednosti u skladu sa domaćim zakonodavstvom i međunarodnim standardima. Omogućila je učlanjenje CRHoV u međunarodne institucije i bila dugogodišnja članica Odbora direktora evropskih Centralnih registara hartija od vrednosti (ECSDA). Novembra 2013. godine je imenovana za vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju Srbije i tu dužnost je obavljala do jula 2014. godine. Bila je i članica Upravnog odbora Javnog preduzeća Skijališta Srbije. Radila je kao predavač na kursevima za brokere u organizaciji Komisije za hartije od vrednosti, kao konsultant OEBS na projektu Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i kao konsultant Saveta Evrope. Objavila je stručne tekstove iz oblasti hartija od vrednosti, menadžmenta i ekonomije i učestvovala na međunarodnim i domaćim konferencijama. Članica je Ženske vlade Srbije, neprofitne organizacije za promovisanje žena na visokim profesionalnim pozicijama u javnom sektoru. Obavlja konsultantske i savetodavne poslove.