ReSPA konferencija „Monitoring i evaluacija javnih politika“

Predstavnici CEPa su učestvovali u ReSPA konferenciji „Monitoring i evaluacija javnih politika“ koja se održala u Danilovgradu, Crnoj Gori od 13. do 14. oktobra.

Milena Lazarević, viša programska menadžerka CEPa, je moderirala dve panel sesije i doprinela kreiranju koncepta konferencije kao ekspertkinja.

Miloš Đinđić, CEPov istraživač, je učestvovao u diskusiji o ulozi civilnog društva u monitoringu i evaluaciji javnih politika.

Konferencija se bavila monitoringom i evaluacijom javnih politika kao ključnim alatima koji vode proces unapređenja učinka javne uprave, ali i sistemima, alatima i praksama u merenju uspeha i neuspeha Vladinih politika, kako na evropskom nivou, tako i u zemljama Zapadnog Balkana; kao i razlika koje se mogu uočiti između ReSPA članova i Kosova povodom kapaciteta za monitoring i evaluaciju strateških dokumenata i javnih politika.

Poseban fokus je stavljen na ispitivanju primene Regionalnog akcionog plana za Regionalni akcioni plan za dimenziju „Efikasne javne usluge“ u okviru stuba Upravljanja za rast Strategije SEE 2020.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici administracije i civilnog društva iz Zapadnog Balkana, kao i SIGMA, OECD i UNDP eksperti.