• ENGENG
  • Srbija na raskršću između Zapada i Istoka

    Centar za evropske politike je od decembra 2019. godine započeo implementaciju ovog projekta, a planirano trajanje je osam meseci. Fokus projekta je na pitanju povećanog prisustva aktera koji nisu članovi Evropske unije, poput Kine, Rusije, Turske, Azerbejdžana i zemalja Persijskog zaliva, kako u političkom, tako i u ekonomskom pogledu. Kako su ove zemlje poznate po nedostatku naglaska na demokratskim institucijama i principima vladavine prava, postavlja se pitanje da li i u kojoj meri njihove vrednosti i načini upravljanja mogu da se prenesu u Srbiju, a samim tim, i kako to utiče na ekonomski razvoj Srbije i da li ometa njen proces pristupanja EU. Ovaj projekat ima za cilj da podrži perspektivu Srbije u EU podsticanjem preispitivanja postojećeg položaja prema trećim akterima.

    Projekat finansira Fondacija Konrad Adenauer (KAS), a koordinaciju vrši KAS kancelarija za Srbiju i Crnu Goru.

    Nazad na vrh