Prepoznat značaj otvaranja podataka javnog sektora

28. februar 2018. – Centar za evropske perspektive iz Slovenije u saradnji sa Centrom za evropske politike (CEP) održao je 28. februara interaktivnu konferenciju u Beogradu na temu otvaranja podataka javnog sektora.

Ovaj događaj je deo Zvanične međunarodne saradnje između Republike Slovenije i Republike Srbije i privukao je više od 100 predstavnika državnih orana, javnih tela, biznis sektora i civilnog društva. Konferencija se sastojala od četiri različita panela, a dinamični i neobični format konferencije je učesnicima dao novu perspektivu posmatranja problema, što je dovelo do sveobuhvatne, inkluzivne i izuzetno otvorene debate i razmene iskustava. Pristup konferencije je bio „solution-based“, odnosno, usmeren na pronalaženje rešenja.

Na prvoj, jutarnjoj sesiji, učesnici su razgovarali o najbitnijim motivima za otvaranje podataka javnog sektora. Eksperti za oblast otvorenih podataka su naglasili da bi otvaranje podataka učinilo svakodnevne zadatke i poslove u javnoj administraciji mnogo efektivnijim i efikasnijim, što ostavlja više vremena javnim službenicima, kako bi mogli da se fokusiraju na nove zadatke. Posebno je naglašena važnost transparentnosti vrednosti koje otvaranje podataka nosi sa sobom.

Koji uslovi moraju biti ispunjeni kako bi se napravio progres u otvaranju podataka javnog sektora? Drugi panel je „bacio svetlo“ na ovo pitanje i naši panelisti su kao najbitnije preduslove za postizanje uspeha prepoznali saradnju, timski rad i komunikacije.

Programi Zvanične razvojne saradnje Centra za evropske perspektive uvek ostavljaju prostora za razmenu dobrih praksi, pa su naši panelisti kratko analizilrali već postojeće primere iz kojih se može puno naučiti: eBeba, eZUP, Supervizor, PISO Portal, aplikacija Posmatrač Techfugees platforma.

Naredni, popodnevni paneli su bili više usmereni na komunikaciju sa publikom, gde su naši moderatori zanimljivim pitanjima nastojali da uključe sve učesnike. Prema njihovim odgovorima na pitanje „Gde želite da budete i kako možete tamo doći?“ učesnici su bili podeljeni u grupu optimista i realista. Noćna sesija je bila organizovana tako da ponudi otvoreno tržište ideja, praksi, iskustva i mogućnosti za umrežavanje.

Na konferenciji je ostvarena sadržajna razmena stavova, iskustava i praksi između zainteresovanih strana (predstavnika državnih organa, medija, akademskih institucija i civilnog društva) zahvaljujući otvorenom ili poluotvorenom formatu diskusije

Ova konferencija je deo programa Centra za evropske perspektive iz Slovenije, finansiran od strane Ministarstva za inostrane poslove Republike Slovenije, u okviru razvoja međunarodne saradnje.