Predstavljene preporuke za zaštitu potrošača u izvršnom postupku

18. novembar 2019. – Kakav je položaj dužnika u izvršenju? Šta da radite kada Vam stigne rešenje o izvršenju od javnog izvršitelja zbog neizmirenih računa za komunalne usluge? Ovo su neka od pitanja na koja smo tražili odgovor tokom realizacije projekta „Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača” koji je podržao USAID-ov Projekat vladavine prava.

U izvršnom postupku potrošač se najčešće nalazi u položaju izvršnog dužnika, lica protiv kojeg se vodi postupak. Veliki broj građana našao se u situaciji da je protiv njih pokrenut postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, najčešće radi naplate komunalnog ili srodnog potraživanja (npr. telekomunikacione usluge). Kada se u ulozi izvršnog dužnika u tim predmetima pojavljuju pojedinci ili porodična domaćinstva, javlja se i primena pravila o zaštiti potrošača. Zato se pitanje zaštite potrošača u kontekstu izvršnog postupka najčešće odnosi na zaštitu prava izvršnog dužnika u komunalnim predmetima.

Kroz projektne aktivnosti koje su trajale 12 meseci, CEP je ostvario sledeće rezultate:

  • sprovedeno je istraživanje „Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača“ sa ciljem ispitivanja postojećeg stanja zaštite prava potrošača u izvršnom postupku, identifikacije ključnih problema i prepreka sa kojima se suočavaju dužnici/potrošači, kao i iznalaženja adekvatnih modela aktivnije uloge potrošačkih i drugih organizacija u ostvarivanju zaštite prava i interesa građana;
  • razvijena je brošura koja na razumljiv način, jezikom lišenim preterano stručnog pravničkog žargona, objašnjava proceduru zaštite potrošača u izvršnom postupku iz oblasti komunalnih usluga;
  • dizajnirana su i tri infografika kako bi se dao vizuelno efektan prikaz glavnih karakteristika i specifičnosti postupka izvršenja u komunalnim predmetima, te predočio položaj dužnika u ovim predmetima;
  • sa partnerima iz Leskovca, udruženjem ‘Narodni parlament’, kao i predstavnicima regionalnog, niškog ogranka Komore javnih izvršitelja, potpisan je memorandum o saradnji na pilotiranju lokalnog mehanizma praćenja izvršnog postupka iz perspektive zaštite potrošača;
  • organizovana su četiri info dana – u Kragujevcu, Leskovcu, Beogradu i Novom Sadu – za predstavnike lokalnih komunalnih preduzeća, javne izvršitelje i organizacije civilnog društva, na kojima je predstavljen model uključivanja potrošačkih i drugih organizacija civilnog društva u praćenje rada javnih izvršitelja u postupcima naplate komunalnih dugova sa ciljem ostvarivanja bolje zaštite prava potrošača.

Danas je u Beogradu organizovana i konferencija kojom je obeležen završetak projektnih aktivnosti a koja je okupila predstavnike više potrošačkih organizacija, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Komore javnih izvršitelja, advokate i izvršne sudije. Diskutovalo se o zaključcima okruglih stolova organizovanih tokom prethodno održanih info dana. CEP je predstavio model po kome će ‘Narodni parlament’ sarađivati sa niškim ogrankom Komore javnih izvršitelja i svaka dva meseca organizovati konsultativne sastanke kako bi se utvrdilo da li je bilo nekih problema, propusta ili nepravilsnoti u postupcima izvršenja u komunalnim predmetima kada je u pitanju zaštita potrošača. 

Materijale razvijene u okviru projekta možete naći ovde:

Analiza: ‘Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača’

Siže analize

Brošura: Zaštita potrošača u izvršnom postupku iz oblasti komunalnih usluga

Infografik – izvršni postupak i komunalne usluge

Infografik – položaj dužnika u izvršenju

Infografik – specifičnosti izvršnog postupka u komunalnim predmetim

Vest je prvobitno objavljena na vebsajtu ROLPS-a.

Izvršni postupak  Komunalne usluge  Unutrašnje tržište i konkurentnost  USAID  Zaštita potrošača