Praćenje i evaluacija javnih politika u Srbiji kroz podršku civilnog društva – načini uključivanja i dobre prakse

U četvrtak, 29.maja, Centar za evropske politike (CEP) je zajedno sa Fondacijom za razvoj ekonomske nauke (FREN) organizovao okrugli sto na temu „Praćenje i evaluacija javnih politika u Srbiji kroz podršku civilnog društva – načini uključivanja i dobre prakse“. Okrugli sto je prevashodno okupio predstavnike civilnog društva, ali i državne uprave, medijskih udruženja i donatora, sa ciljem da se rezultati diskusije i iznete ideje ugrade u istraživanje na datu temu, koje CEP i FREN sprovode u okviru istoimenog projekta.

U prvom delu okruglog stola, kojim su moderirale Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Milena Lazarević, viša programska menadžerka CEP-a, učesnici su razgovarali o ulozi civilnog društva u praćenju i evaluaciji javnih politika, modalitetima uključivanja i ograničenjima. Učesnici su razmotrili stanje u Srbiji u pogledu dostupnosti i validnosti podataka, sa jedne strane, i svesti donosilaca odluka i društva o značaju kritičkog i objektivnog osvrta na rezultate i učinke određene javne politike (tzv. „kultura evaluacije“). U oba segmenta je uočen veliki prostor za napredak i usavršavanje, kako od strane državnih organa, tako i od samih organizacija civilnog društva (OCD). Podaci kojima raspolaže državna uprava nisu u dovoljnoj meri sadržajni, te je potrebno unaprediti njihovu upotrebljivost. U isto vreme, civilno društvo se u svom radu često suočava sa problemom dostupnosti podataka u vlasništvu države, čime se umanjuje njihov prostor da efektivno prate i ocenjuju rezultate zacrtanih ciljeva vlade.

U tom pogledu, uloga OCD u proizvodnji podataka može biti višestruka: one mogu svojim zagovaranjem da skreću pažnju javnosti na nedostatak određenih podataka, čime državu stavljaju pod pritisak da iste učini dostupnim; da kroz pružanje određenih usluga budu i same proizvođači podataka; da proizvodnjom podataka skreću pažnju na probleme u realizaciji određene politike; kao i da svojim „praćenjem iz senke“ načine samostalni sistem praćenja koji će biti komplementaran radu Vlade. Kad je u pitanju „kultura evaluacije“, učesnici su zaključili da je ona u Srbiji tek na začetku, kao i da proces evropskih integracija može pomoći izgradnji trajnog i održivog sistema, a zatim i kulture.

Drugim delom okruglog stola su moderirali Žarko Šunderić, rukovodilac Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) Vlade Republike Srbije, Jelena Žarković Rakić, direktorka FREN-a i Tanja Ignjatović, programska koordinatorka Autonomnog ženskog centra. Učesnici su raspravljali o dobrim praksama uključivanja OCD u praćenju i evaluaciji javnih politika u Srbiji, pri čemu je istaknut poseban značaj SIPRU-a u tom pogledu i iskustvo osnivanja Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD). Učesnici su naglasili da je potrebno izgraditi sistem koji bi nedvosmisleno predvideo procese i način uključivanja OCD, ne samo u praćenju i evaluaciji, već u celokupnom ciklusu kreiranja politika. U današnjim okolnostima, prakse uključivanja OCD u praćenje javnih politika su mahom rezultat projektnih aktivnosti finansiranih od stranih donatora, što nije dovoljno za uspostavljanje trajne i održive izgradnje odnosa državnog i civilnog sektora.
Ideje i diskusije sa okruglog stola će biti uzeti u obzir prilikom izrade finalne studije, koja će obuhvatiti rezultate celokupnog istraživanja. Studija će biti dostupna u septembru, kada će se održati i javna debata na datu temu, sa ciljem daljeg podizanja svesti o njenoj relevantnosti.Pored nedostatka sistema, učesnici su kao jedne od osnovnih izazova izdvojili nedostatak „tražnje“ od strane državnih organa za većim učešćem OCD, ali i same „ponude“, odnosno manjak kapaciteta OCD da od podataka proizvedu informacije i znanje. Takođe je zaključeno da u našim okolnostima, a imajući u vidu i stranu praksu, učešće OCD je primerenije u fazi monitoringa nego u fazi evaluacije, za koju su potrebne posebne tehničke veštine koje većina OCD ne poseduje. Kad je u pitanju kultura evaluacije, učesnici veruju da će se kroz pregovore o pristupanju Srbije u EU ovo pitanje znatno unaprediti, imajući u vidu osobenosti i zahteve tog procesa.