Poziv za organizacije civilnog društva za učešće u praćenju reforme javne uprave

Preuzmite zvanični poziv (na engleskom jeziku) ovde.

Centar za evropske politike, u ime regionalne mreže TEN, poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva da se uključe u osnivanje a potom i u rad regionalne konsultativne platforme za praćenje reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu (WeBER platforma).

WeBER platforma se osniva uz podršku Projekta unapređenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave (Western Balkan Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform – WeBER), koji finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Kraljevine Holandije.

Osnovni ciljevi WeBER platforme su stvaranje uslova za učešće OCD u praćenju reforme javne uprave, kao i uspostavljanje uslova za pokretanje i za vođenje dijaloga o reformi javne uprave (RJU) između predstavnika civilnog društva, vlada u regionu Zapadnog Balkana i međunarodnih i regionalnih institucija i organizacija kao što su Evropska komisija, program SIGMA pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj, Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) i Regionalni savet za saradnju.

Članice platforme će kroz zajedničko delovanje imati mogućnost da unaprede svoje učešće u procesu RJU kao i da poboljšaju efekte zagovaranja kod predstavnika vladinih institucija i međunarodnih organizacija koje se bave reformom javne uprave. Njima će na raspolaganju biti i metodologija za praćenje RJU koja se razvija u okviru WeBER projekta a koja će omogućiti pripremu kako nacionalnih tako i regionalnog monitoring izveštaja o RJU. Takođe, primena metodologije omogućiće i kreiranje seta kriterijuma na osnovu kojih će se ocenjivati i međusobno porediti konkretne aktivnosti i rezultati koje su sprovele/ostvarile države iz regiona Zapadnog Balkana u ovoj reformskoj oblasti.

Detaljne informacije pronađite u zvaničnom Pozivu za izražavanje interesovanja za učešće u platformi.