Poziv za lokalne organizacije civilnog društva iz Srbije – osnaživanje u Regionalne centre izvrsnosti

Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Centar za evropske politike (CEP) i raspisuju konkurs za prijavu lokalnih organizacija civilnog društva iz Srbije sa ciljem njihovog osnaživanja radi obavljanja uloge Regionalnih centara izvrsnosti u oblasti cirkularnih ekonomskih migracija (ReCeEx) koji će na lokalnom nivou podržati cirkularne migrante i povratnike prilikom njihovog povratka u zemlju.

Tražimo po jednu organizaciju sa juga, severa, istoka i jugozapada Srbije. Organizacije koje budu pobedile na konkursu će kroz nekoliko serija treninga biti obučene i obaveštene o okviru politika koje regulišu ekonomske i cirkularne migracije. Uz to, kroz proces izgradnje zagovaračkih kapaciteta, biće osposobljene da na lokalnom nivou učestvuju u donošenju odluka koje treba da omoguće veći stepen podrške cirkularnim migrantima.


Cirkularni migranti su osobe koje naizmenično žive ili su živele u zemlji matici i u nekoj drugoj zemlji, bilo zbog obrazovanja, preduzetničkih, akademskih ili karijernih mogućnosti ili sezonskog rada.


Budući Regionalni centri izvrsnosti će imati priliku da:

 • Učestvuju u jednodnevnom treningu za izgradnju kapaciteta u oblasti cirkularnih migracija i dvodnevnoj obuci za implementaciju procesa konsultacija sa građanima po modelu Evropskih građanskih konsultacija
 • Učestvuju u dvodnevnoj onlajn radionici za izgradnju zagovaračkih kapaciteta i unapređenju javnih politika koje se bave cirkularnim migracijama na lokalnom nivou
 • Da pružaju podršku cirkularnim migrantima na lokalu
 • Da implementiraju proces regionalnih konsultacija sa građanima, organizacijama civilnog društva i cirkularnim migrantima i formulišu listu preporuka za poboljšanje celokupnog lokalnog ambijenta za cirkularne migrante
 • Da učestvuju u radnim stolovima sa relevantnim stejkholderima povodom pripreme regionalnih akcionih dokumenata u oblasti cirkularnih migracija
 • Da kreiraju regionalna akciona dokumenata u oblasti cirkularnih migracija
 • Da organizuju sastanke sa predstavnicima relevantnih lokalnih samouprava povodom implementacije preporučenih javnih politika.

Za potrebe realizacije regionalnih konsultacija i izrade regionalnih akcionih dokumenata, budući Regionalni centri izvrsnosti imaće na raspolaganju budžet u visini od 6.000 evra i moći će da računaju na punu podršku FREN-a i CEP-a, dok će pritom ostvariti tesnu saradnju sa Tačkom povratka, organizacijom koja na nacionalnom nivou već pruža mnoge od usluga koje će pružati i Regionalni centri.

Kriterijumi pomoću kojih će biti izabrane organizacije civilnog društva koje će preuzeti ulogu Regionalnih centara izvrsnosti su sledeći:

 • Da je organizacija pravno lice neprofitnog karaktera registrovano u Srbiji
 • Da je njen rad pretežno fokusiran na teritoriju jedne ili više jedinica lokalne samouprave u okviru spomenutih delova Srbije i da ima snažno uporište u zajednici sa kojom rade
 • Da ima istoriju saradnje sa relevantnim lokalnim samoupravama (u geografskom smislu)
 • Da poseduje odgovarajuće organizacijske i finansijske kapacitete
 • Da poseduje iskustvo u oblasti migracija (OPCIONO: u oblasti cirkularnih migracija)
 • Da redovno ažurira veb-sajt i društvene mreže
 • Da nije u sukobu interesa, da poštuje ljudska prava, ekološko zakonodavstvo i osnovne radne standarde, da primenjuje politiku nulte tolerancije na seksualno iskorišćavanje, zlostavljanje i uznemiravanje, da se pridržava svih važećih zakona, propisa i kodeksa koji se odnose na borbu protiv mita i korupcije.

Prijave će biti odbijene ili ugovori raskinuti ako se ispostavi da je dodela ili izvršenje ugovora dovelo do neuobičajenih komercijalnih troškova kao i ukoliko se pokaže da je u postupku dodele došlo do bitne povrede obaveza, nepravilnosti ili prevare.

PROCEDURA ZA PRIJAVU

Prijave u elektronskom formatu se šalju na adresu elektronske pošte: office@cep.org.rs

Prijava mora da sadrži:

 • Popunjen profil organizacije u slobodnoj formi u kojem dokazuju da zadovoljavaju gorenavedene kriterijume
 • Biografije (CV) relevantnih članova tima.

Sa svim organizacijama koje uđu u uži izbor, biće obavljen intervju. Nakon obavljenih intervjua, tročlana komisija, sastavljena od predstavnika FREN-a, CEP-a i Tačke povratka, doneće odluku o odabiru četiri najbolje organizacije koje će preuzeti ulogu Regionalnih centara izvrsnosti.

Nakon procesa selekcije, pristupiće se potpisivanju ugovora kojim će se formalizovati  prava, obaveze, kao i sva pomoć i obuka na koju će tokom trajanja projekta Regionalni centri izvrsnosti moći da računaju.

Po okončanju aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta, od Regionalnih centara se očekuje da nastave

 • da produbljuju svoje kapacitete u oblasti cirkularnih migracija
 • sa pružanjem usluga trenutnim i budućim cirkularnim migrantima
 • implementaciju zagovaračkih aktivnosti na lokalnom nivou
 • saradnju sa  partnerskim organizacijama na projektu.

Rok za iskazivanje interesovanja i prijavu je 15.1.2023. godine.

Konkurs se sprovodi u okviru projekta Cirkularne migracije pre depopulacije! Inovativna rešenja za podsticanje cirkularne migracije kao stub povećane konkurentnosti i ekonomskog razvoja, čiji je jedan od ciljeva izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva sa lokala da učestvuju u procesu podrške cirkularnim migrantima i povratnicima kao i predlaganju javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou u cilju njihove bolje integracije.

Kontakt: Andrija Mladenović, projektni koordinator andrija.mladenovic@cep.org.rs