Početna / Partnerstva / Think for Europe Network (TEN)

Think for Europe Network (TEN)

Prepoznavši veliki potencijal think tank organizacija na Zapadnom Balkanu da kroz činjenično utemeljeni pristup ocenjuju i unapređuju kreiranje, praćenje i evaluaciju javnih politika u kontekstu pristupanja EU, ali i da takvi napori većinom ostaju ograničeni na individualne države, osnovali smo mrežu istraživačkih centara u Jugoistočnoj Evropi – Think for Europe Network (TEN). TEN okuplja think tank organizacije širom Zapadnog Balkana, aktivne u domenu evropske integracije, u cilju razmene dobrih praksi i znanja među zemljama regiona, kako bi se time doprinelo rešavanju zajedničkih izazova i prepreka u procesu pristupanja EU. Mreža je dosad sprovela veliki broj regionalnih projekata i proizvela jednako zapaženi broj publikacija.

U fokusu mreže je kreiranje javnih politika zasnovano na činjenicama i promocija integracije u EU. U tom pogledu, u sklopu institucionalnog okvira koji pruža TEN osnovan je Centar izvrsnosti za kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu (CEPS WeB). Njegova misija je da promoviše istraživanje u svrhu kreiranja javnih politika i donošenja odluka na Zapadnom Balkanu, tako što će pružiti doprinos unapređenju postojećih praksi i zalagati da one budu zasnovane na činjenicama.

Članice TEN mreže su organizacije sa zapaženim dostignućima u pogledu istraživanja javnih politika i sa razvijenim zagovaračkim i komunikacionim kapacitetima: