Okrugli sto: Praćenje i evaluacija javnih politika uz učešće civilnog društva, 29.maj 2014.

Šta su praćenje i evaluacija i zašto su oni bitni činioci kreiranja javnih politika i donošenja činjenično utemeljenih odluka? Koji su modeli uključivanja organizacija civilnog društva (OCD) u ove procese i šta možemo da naučimo iz već postojećih dobrih praksi? Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Centar za evropske politike (CEP) organizuju okrugli sto na ovu temu u okviru istraživačkog projekta koji finansira Evropska unija, kroz Instrument za podršku civilnom društvu (Civil Society Facility) i uz sufinansiranje Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Okrugli sto će okupiti predstavnike i predstavnice OCD, državne uprave, Delegacije EU u Srbiji, međunarodne bilateralne donatore i medijska udruženja, sa ciljem da se zajednički diskutuju i razmotre ove teme. Učesnicima će se pridružiti i Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Žarko Šunderić, menadžer  Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) Vlade Republike Srbije.

Civilno društvo u Srbiji se nalazi na svojevrsnoj prekretnici. U aktuelnim okolnostima vrlo slabe opozicije na političkoj sceni, nedostatka kritičke javnosti i nezainteresovanosti građana i građanki da uzmu aktivnije učešće u društvenim zbivanjima, od OCD se očekuje da preuzmu odgovornost za iznošenje činjenica i argumenata, razvijanje kritičkog mišljenja i aktiviranje građana i građanki. Pored toga, proces evropskih integracija i pregovori o pristupanju Srbije EU zahtevaju dodatni angažman OCD u pogledu pružanja stručnog znanja u oblastima za koje su specijalizovane, kao korektivnog mehanizma rada Vlade. U isto vreme, OCD se suočavaju sa finansijskim izazovima: strani donatori, do sada najveći izvor podrške OCD u Srbiji, postepeno se povlače i stoga je potrebno razmišljati o novim modelima održivosti.

Koji su mogući pravci daljeg razvoja OCD u Srbiji? U kojoj meri OCD mogu svojim znanjem i stručnošću da doprinesu pregovaračkom procesu o članstvu Srbije u EU i šire, i na taj način postanu neophodan partner državi? Učešće OCD u praćenju i evaluaciji javnih politika predstavlja neiskorišćen potencijal u Srbiji i ujedno moguće rešenje i modus operandi za navedene izazove OCD u Srbiji.

Okrugli sto će se održati 29. maja 2014. godine od 10 do 13 časova u hotelu „Hyatt“.