Okrugli sto „Otvorena pitanja (re)organizacije državne uprave – izmene ZDU“

6. jun 2017. – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – MDULS, u saradnji sa Centrom za evropske politike, ogranizovalo je Okrugli sto na kom je sa predstavnicima državnih organa, javnih agencija i relevantnih univerziteta razmotrilo polazne osnove za dalji rad na izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi.

Okrugli sto Otvorena pitanja (re)organizacije državne uprave – izmene ZDU otvorio je brojna pitanja, među kojima su:

– standardizacija i tipologija organizacionih oblika i upravnih poslova,

– pitanja relacija između organa, saradnje, koordinacije i nadzora nad radom,

– unutrašnja organizacija, dekoncentracija i delegiranje ovlašćenja i odgovornosti.

Imajući u vidu da su u toku izmene Zakona o državnoj upravi u delu koji se odnosi na unapređenje učešća civilnog društva u zakonodavnom procesu kroz jačanje konsultativnog procesa i saradnje sa zainteresovanim stranama tokom pripreme zakonskih akata, MDULS je pokrenuo inicijativu za sagledavanje primene i ostalih odredbi ovog zakona koji je u primeni poslednjih 10 godina.

Okrugli sto je organizovao MDULS u okviru projekta Podrška implementaciji Strategije i Akcionog plana reforme javne uprave u Srbiji kroz izmene Zakona o državnoj upravi koji se realizuje uz podršku Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, i u saradnji sa CEP-om i Pricewaterhouse Coopers -PwC.