Održan sastanak Radne grupe Konventa za Poglavlje 8 – Politika konkurencije

Sastanak Radne gupe Nacionalnog konventa o evropskoj uniji za Poglavlje 8 – Politika konkurencije, održan je 16. decembra 2022. u prostorijama NKEU u Beogradu.

Sastanak je održan prvi put u organizaciji Centra za evropske  politike, koji je od NALED-a preuzeo rukovođenje ovim poglavljem.

U uvodnom delu je koordinatorka RG8 Ranka Miljenović, izvršna direktorka CEP-a, pozdravila prisutne uz napomenu da je ovo prvi, neformalni sastanak organizovan samo za članove Radne grupe 8 i da će biti razmatrane sledeće teme:

 • Presek stanja u Pregovaračkom poglavlju 8 Politika konkurencije s posebnim osvrtom na merila za otvaranje pregovora
 • Informacija o aktivnostima Klastera 2

Nakon uvodnih napomena i kratkih informacija o aktuelnostima u pregovaračkom poglavlju 8, Dušan Protić, programski menadzer CEP je prisutnima dao presek stanja svih pregovaračkih poglavlja Klastera 2 /poglavlje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 28 / i informisao o uspostavljenoj saradnji koordinatora NKEU sa novom ministarkom za evropske integracije Tanjom Miscevic, posebno na izradi Mapa puta. Za sada su u Klasteru 2 otvorena samo 4 poglavlja i to: poglavlje 4 Sloboda kretanja kapitala, poglavlje 6 Pravo privrednih društava, poglavlje 7 Pravo intelektualne svojine i poglavlje 9 Finansijske usluge. Pregovaračke pozicije su usvojene na Vladi i u fazi su razmatranja od strane drzažava članica za poglavlja: 2 Slobodno kretanja radnika, poglavlje 3 Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga i poglavlje 28 Zaštita potrošača i zaštita zdravlja. U toku su aktivnosti na ispunjenju merila za otvarnje pregovora u poglavljima 1 Slobodno kretanje roba i 8 Politika konkurencije.

U nastavku je razmatrano Poglavlje 8 Politika konkurencije koje ima tri potpoglavlja: konkurencija, državna pomoć i liberalizacija.

U potpoglavlju Konkurencija je diskutovano dalje uskladjivanje Zakona o zastiti konkurencije sa evropskim pravnim tekovinama i aktivnosti na implementaciji Zakona, koje sprovodi Komisija za zaštitu konkurencije KZK. 

Tokom diskusije prisutni su izneli svoja zapažanja:

 • Ocenjeno je da je Zakon o zaštiti konkurencije kvalitetan, a da je najcelishodnije da se dalje uskladjivanje sa acquie vrši kroz izmene i dopune postojećeg Zakona
 • Web sajt KZK nije u dovoljnoj meri transparentan, neophodna je veca vidljivost rada Komisije, pre svega uvid u odluke KZK, na osnovu kojih javnost može sagledati praksu i kvalitet rada, nivo izrečenih kazni.
 • Konstatovano je da su napravljeni značajni pomaci u radu KZK, posebno kad su u pitanju nenajavljeni uvidjaji. Predloženo je da se u ove postupke uključi Upravni sud.
 • Efikasnost KZK ne bi trebalo da utiče negativno na pravnu sigurnost privrednika, kojima je prilikom vršenja  nenajavljenih uvidjaja blokiran rad. Predloženo je da se sa KZK razgovara o pronalaženju drugih rešenja u skladu sa najboljim evropskim praksama.
 • Iako su kapaciteti KZK unapredjeni angažovanjem mladog, stručanog kadra, neophodno je dalje jačanje i popunjavanje svih sistematizovanih mesta.

Prisutni su informisani o aktivnostima u potpoglavlju Državna pomoć, pre svega merama koje Komisija za kontrolu državne pomoći KKDP sprovodi na ispunjenju 6 merila za otvaranje pregovora u ovom poglavlju, donošenju Zakona o kontroli državne pomoći i podzakonskih akata, popisu šema državne pomoći, fiskalnih šema, itd. Informisani su da je tokom maja/juna 2022. organizovana misija EK povodom ispunjenja merila, nakon koga je KKDP izradila kompletan izveštaj postojećeg stanja. Očekuje se nastavak misije EK tokom 2023. godine.

 Tokom diskusije su date sledeće preporue:

 • Neophodna veća transparentnost rada KKDP, web sajt KKDP ažurirati i dopuniti novim informacijama, posebno odlukama o pojedinačnim slučajevima, izveštajima KKDP o radu.
 • U što kraćem roku doneti Pravilnik o kontroli državne pomoći
 • Nastaviti edukaciju davaoca državne pomoći, posebno na lokalnom nivou jer je sprovodjenjem ankete utvrdjeno da 44% lokalnih vlasti i preduzetnika ne zna šta je de minimis državna pomoć
 • Dalje unapredjenje kapaciteta KKDP, popunjavanjem slobodnih radnih mesta stručnim kadrom.

Zaključak:

 • Članovi RG će pripremiti listu inicijativa/tema za razmatranje sa KZK i  KKDP i sa njima inicirati tematske sastanke. Dogovoreno je da se prvi tematski sastanak organizuje početkom 2023. godine sa predstavnicima  KKDP.  Na naredne tematske sastanke ce biti pozvani predstavnici Delegacije EU i relevantnih institucija, pre svega KZK i KKDP, Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, Ministarstva finansija.
 • RG8 će uspostaviti redovnu saradnju i komunikaciju i organizovati sastanak sa predstavnicima Klastera 2, zbog značaja koje oblasti iz Klastera 2 za privredu i razvoj unutrašnjeg tržišta
 • RG8 će početkom naredne godine pripremiti Akcioni plan za 2023. godinu.
 • S obzirom da su prilikom donošenja propisa i važnih odluka institucije u obavezi da konsultuju NKEU, da postoji mogućnost da se preko NKEU podnose inicijative i predlažu aktivnosti,  RG8 će posebnu pažnju posvetiti vidljivosti/advocacy.