Odabrani Regionalni centri izvrsnosti – ReCeEx

U okviru projekta Cirkularne migracije pre depopulacije! koji sprovode Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Centar za evropske politike (CEP), evaluacioni žiri sastavljen od predstavnika FREN-a, CEP-a i Tačke povratka, izabrao je sledeće organizacije za Regionalne centre izvrsnosti:

U narednom periodu, zadaci Regionalnih centara će biti da implementiraju proces regionalnih konsultacija sa građanima, organizacijama civilnog društva i cirkularnim migrantima, učestvuju u radnim stolovima sa relevantnim stejkholderima povodom pripreme regionalnih akcionih dokumenata u oblasti cirkularnih migracija, kreiraju regionalna akciona dokumenata u oblasti cirkularnih migracija, organizuju sastanke sa predstavnicima relevantnih lokalnih samouprava povodom implementacije preporučenih javnih politika, i što je najvažnije, pružaju kontinuiranu podršku cirkularnim migrantima na lokalu.

Ovom prilikom bismo želeli da se zahvalimo ostalim organizacijama koje su učestvovale u konkursu, i da ih ohrabrimo i pozovemo da učestvuju u procesu regionalnih konsultacija koje će Regionalni centri sprovoditi, a sve u cilju formulisanja liste preporuka za poboljšanje celokupnog lokalnog ambijenta za cirkularne migrante.

Konkurs je sproveden u okviru projekta Cirkularne migracije pre depopulacije! Inovativna rešenja za podsticanje cirkularne migracije kao stub povećane konkurentnosti i ekonomskog razvoja, čiji je jedan od ciljeva izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva sa lokala da učestvuju u procesu podrške cirkularnim migrantima i povratnicima kao i predlaganju javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou u cilju njihove bolje integracije.