Nove mere za bolju zaštitu prava potrošača

27. mart 2020. – Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU (NKEU) za Poglavlje 28 “Zaštita potrošača i zaštita zdravlja“, kojom u okviru Konventa koordinira Centar za evropske politike (CEP) održana je danas putem video poziva.

Imajući u vidu trenutne vanredne okolnosti izazvane pandemijom koronavirusa, pitanja kojima se ovo poglavlje, u koja spada i kontrola zaraznih bolesti, su sada u fokusu više nego ikada ranije, istakla je koordinatorka NKEU, Nataša Dragojlović, i dodala da civilno društvo mora da bude svesno odgovornosti i preuzme inicijativu u informisanju i zaštiti građana i u ovim trenucima.

Na sastanku je predstavljen i nacrt diskusionog dokumenta „Zaštita potrošača u Srbiji – mogući pravci napretka”, koji je izradio programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost, Dušan Protić, u kome su data moguća rešanja za unapređivanje zaštite prava potroša, kao što je proširenje nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije i unapređenje finansiranja potrošačkih organizacija, ili uvođenje novih mehanizama, poput mera zaštite kolektivnog interesa potoršača u obliku novčane obaveze u procentu godišnjeg prihoda trgovcapotrošačke arbitraže kao oblika vansudskog rešavanja sporova, ili institucije Potrošačkog ombudsmana, što su neki od modela koji postoje u zemljama Evropske unije.

“Ključna ideja je da se umetne institucija između reklamacije i suda, tu sada postoji prazno polje. Potrošači, doduše, mogu da podnesu prigovor potrošačkim organizacijama, međutim, taj prigovor nema neku vrednost, osim analitičke”, istakao je Protić.

Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU zadužen za Poglavlje 28 je rekao da je ideja o instituciji Potrošačkog ombudsmana nastala usled toga što se Komsija za zaštitu konkurencije ovim problemom ne bavi na adekvatan način ili se bavi samo elementima zaštite potrošača, a ni sam saziv komisije ne budi poverenje.

“Novo telo neće imati šanse na uspeh ako se ne izvrši pritisak da se ono uspostavi kako treba, da poseduje elemente ovlašćenja Komsije za zaštitu konkurencije u kombinaciji za karakteristikama drugih nezavisnih organa koja su se pokazala uspešna u praksi”, objasnio je Lazarević.

Lazarević je predstavio i trenutno stanje u pogledu pregovora za otvaranje ovog Poglavlja. Nacrt Pregovaračke pozicije je poslat u Brisel, i trenutno se čekaju komentari, nakon čega će Pozicija biti dopunjena.

Članovi Radne grupe, eksperti u svojim oblastima, diskutovali su o predstavljenom diskusionom dokumentu, a na osnovu diskusije, dokument će biti dorađen i predstavljen Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. 

Predlog diskusionog dokumenta je izrađen u okviru projekta “Pripremi se za učešće”, koji podržava Evropska unija, a koji sprovode Centar za evropske politike (CEP), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i portal European Western Balkans. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u odabranim radnim grupama Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (za poglavlja 1, 3, 6, 8, 16, 17, 20, 28 i 29), kao i u praćenju sprovođenja Programa ekonomskih reformi (ERP).