Jedinstveno upravno mesto = jednostavniji postupci za građane

21. decembar 2017. – Danas je održan je seminar na temu uvođenja Jedinstvenog upravnog mesta (one-stop-shop), u organizaciji Ministarstva državne uprave lokalne samouprave (MDULS) i SIGMAOECD programa. SIGMA je zajednička inicijativa Organizacije za ekonomski razvoj i saradnju (OECD) i Evropske unije, a njen glavni cilj je jačanje i unapređenje sistema javne uprave u državama koje su deo politike proširenja EU, kao i u državama politike susedstva.

Jedinstveno upravno mesto (JUM) predstavlja novinu predviđenu Zakonom o opštem upravnom postupku (2016), sa ciljem da se građanima olakša postupak i da se upravni poslovi koje obavlja jedan ili više različitih organa objedine, na način na koji bi stranci omogućio lakše i efikasnije ostvarivanje njenog prava. Na JUM-u bi se takođe podnosilac zahteva informisao o tome šta je sve organima potrebno da bi postupili po njegovom zahtevu. Tom prilikom je Primož Vehar, stariji savetnik SIGMA/OECD, predstavio analizu postojeće procedure registracije kupoprodaje polovnog vozila i model rešenja kojim se uspostavlja JUM za taj životni događaj.

Dušan Protić, programski menadžer CEP, u svojstvu eksternog eksperta SIGMA, predstavio je model Uredbe o jedinstvenom upravnom mestu, kojom se uređuju uslovi i kriterijumi koji se primenjuju kod određivanja i uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta, kao i način saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova na jedinstvenom upravnom mestu.

„Donošenjem ove Uredbe omogućava se uvođenje tzv. jednošalterskog sistema, u cilju integracije i optimizacije administrativnih procedura koje obavljaju upravni organi, ali sa aspekta i u interesu stranaka u postupku, i predviđa mogućnost objedinjavanja upravnih poslova koje obavlja jedan ili više različih organa, na način kojim se omogućava stranci efikasnije ostvarivanje njenog prava,” istakao je Protić. „Prilikom uspostavljanja JUM, fokus organizacije poslova, odnosno re-organizacije postojeće strukture i poslova koje obavljaju upravni organi, a posebno optimizacije procedura i njihove koncentracije, treba da bude određena ,životna situacija’, koja po pravilu podrazumeva skup više prava i obaveza stranke, odnosno dve ili više upravnih stvari, posmatrano iz upravno-procesnog ugla.“

Protić je takođe naveo da to što JUM znači olakšavanje i pojednostavljenje procedure za građane ne znači da će procedura biti olakšana i organima javne uprave. On objašnjava da ova promena za upravu može značiti još više rada, budući da će morati uzajamno da komuniciraju, razmenjuju podatke, naročito elektronskim putem, promene svoju unutarašnju organizaciju, ali će građanima postupak biti jednostavniji, jer se taj rad odvija „iza kulisa“.

Ovaj događaj predstavlja istovremeno početak konsultativnog procesa koji sprovodi MDULS u vezi sa pripremom pravnog okvira za uspostavljanje JUM, u kojem će biti omogućeno predstavnicima organa državne uprave, drugim nosiocima javnih ovlašćenja, kao i zainteresovanoj javnosti u celini da svojim predlozima i sugestijama daju doprinos pripremi kvalitetnog normativnog rešenja.