Istraživačica CEP-a na konferenciji „Mind the Gap – Family Socialisation and Gender“

Mlađa istraživačica CEPa, Amanda Orza, učestvovala je na koferenciji Mind the gap – Family Socialisation and Gender, koja je organizovana od strane Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju u partnerstvu sa sa Univerzitetom u Beogradu, od 18-20. aprila u Beogradu. Konferencija je okupila istraživače i istraživačice iz društvenih nauka, predstavnike akademke sfere, aktiviste i aktivistkinje kao i donosioce odluka. Fokus je bio na pitanjima odnosa između novih režima jednakosti i nastavljenih nejednakosti u obrazovanju, multidisciplinarne strukture u rodnom istraživanju, problemima i rešenjima u vezi prikupljanja i analize podataka kao i dizajna istraživanja u rodnim studijama svih društvenih disciplina, rodu i društvenom okruženju i konačno, izazovima uvođenja rodne perspektive u nacionalne okvire politika.

Amanda Orza je učestvovala u panelu pod nazivom Izazovi uvođenja rodne perspektive u pravo, procese kreiranja politika i profesija orijentisanim ka klijentima, sa radom  “Uvođenje rodne perspektive u proces kreiranja politika: Kakve su šanse?”. Rad će biti objavljen u zborniku radova sa konferencije u septembru. Kako bi ste pristupili prezentaciji rada, kliknite ovde.

Foto: Institut za filozofiju i društvenu teoriju