Saradnja sa SIGMA/OECD

U okviru aktivnosti u programu Dobra vladavina, redovno sarađujemo sa SIGMA, zajedničkom inicijativom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije, primarno finansirane od strane EU. Glavni cilj SIGMA inicijative je jačanje i unapređenje sistema javne uprave u državama koje su deo politike proširenja EU, kao i u državama politike susedstva. U više navrata, pružali smo SIGMA istraživačku i drugu stručnu podršku.

Saradnja na sprovođenju procene stanja u oblasti reforme javne uprave

CEP tim izabran je za lokalnu ekspertsku podršku SIGMA u sprovođenju praćenje i procene stanja reforme javne uprave (RJU) za 2016. i 2017. godinu u Srbiji. Tokom ovih procesa pružali smo podršku u vidu analiza, prikupljanja podataka, i savetovanja SIGMA prilikom sprovođenja ovih procena, koje za cilj imaju da utvrde u kojoj meri se sprovode zahtevi za kvalitetnom i funkcionalnom javnom upravom, definisani u okviru šest reformskih oblasti Principa javne uprave.

Saradnja na studiji o upravljačkoj odgovornosti

CEP je angažovan da sprovede detaljnu studiju javne politike orijentisanu na odgovornost rukovodilaca u državnoj upravi u Srbiji. Analiza je obuhvatila aspekte odgovornosti, samostalnosti i formalnih ovlašćenja rukovodilaca za odlučivanje u sledećim oblastima: planiranje, razvoj i koordinacija javnih politika; upravljanje ljudskim resursima; upravljanje budžetom, javne nabavke; i organizacija i hijerarhija organa državne uprave.

Cilj istraživanja je stvaranje analitičkog okvira za javnu politiku koji će pomoći u stvaranju odgovornijeg, efikasnijeg i delotvornijeg sistema rukovođenja u državnoj upravi ubuduće.

Naša analiza daje procenu trenutnog stanja, i preporuke koje će SIGMA koristiti za dalje zagovaranje unapređenja trenutno fluidnog koncepta upravljačke odgovornosti u Srbiji, kao i za uklanjanje sistemskih prepreka.

SIGMA i WeBER saradnja

Dodatno, sa SIGMA inicijativom blisko sarađujemo i kroz naš regionalni projekat WeBER. U okviru ovog projekta, izrađena je nezavisna metodolokgija za praćenje RJU od strane civilnog društva, koja se oslanja na okvir definisan SIGMA Principima javne uprave. Metodologija se zasniva na pažljivom odabiru Principa pogodnih za praćenje reformi iz perspektive civilnog društva, kao i kroz razvijanje sopstvenih kvantitativnih i kvalitativnih indikatora kojima se meri sprovođenje odabranih Principa.

Pogledajte našu seriju multimedijalnih prezentacija o svih šest reformskih oblasti SIGMA Principa!

Ostale inicijative