Korišćenjem podataka organizacija civilnog društva do efektivnog praćenja i evaluacije politika – Sektori javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja

Projekat se bavio analizom uticaja organizacija civilnog društva na proces praćenja i evaluacije javnih politika u EU sa fokusom na istraživačkim organizacijama, dok je paralelno analizirana dosadašnja uključenost civilnog društva u Srbiji u proces praćenja efekata politika u sektorima javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja. Uključenost civilnog sektora podstaknuta je aktivnostima zagovaranja i podizanjem svesti i kapaciteta javne uprave i civilnog sektora o načinima poboljšanja kvaliteta procesa praćenja i evaluacije. Glavne ciljne grupe bila su su ministarstva zadužena za reformu javne uprave, socijalnu politiku i zapošljavanje i organizacije civilnog društva zainteresovana za učešće u ovim procesima.

Ciljevi projekta bili su:

Povećati svest i razumevanje donosilaca odluka i državnih službenika, kao i organizacija civilnog društva o koristima i specifičnim načinima uključivanja OCD u proces praćenja i evaluacije
Obezbediti aktivno učešće civilnog društva u procesu monitoringa i evaluacije javnih politika
Centar za evropske politike i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i partnerski su radili na sprovođenju projektnih aktivnosti.

Ovaj projekat je finansirala Evropska unija.

Ostale inicijative

WeBER 3.0

U periodu od 1. februara 2023. godine do 31. jula 2026. godine, mreža Think for Europe (Institut za evropske politike…