Europe Café: Formirati nezavisno telo za zaštitu prava potrošača

28. januar 2020. – Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Centrom za evropske politike danas je u Beogradu u kafeu Zvuci Srca organizovao prvi Europe Café u 2020. godini. Tema događaja je bila Zaštita potrošača u Srbiji: da li će EU standardi koristiti svima? Okupljeni predstavnici privrede, civilnog društva, potrošačkih organizacija i državne uprave debatovali su na temu zaštite potrošača u komunalnim i drugim uslugama od opšteg ekonomskog interesa, uloge potrošačkih organizacija, institucija i aktera u zaštiti potrošača, kao i standardima zaštite potrošača u Evropskoj uniji.

Jedan od zaključaka diskusije je da položaj potrošača u Srbiji nije ni blizu onoga kakav je u zemljama Evropske unije. Problema ima u svim oblastima, ali najveći problemi ostaju tamo gde je država pružalac usluga, poput komunalija, parking servisa, Infostana.

Učesnici su razgovarali o trenutnom stanju u predmetnim oblastima, mogućnostima unapređenja u kraćem roku, kao i o tome kakva je vizija zaštite potrošača u 2025. godini. U toj godini, učesnici su zamislili Srbiju kao članicu Evropske unije, koja poseduje nezavisno telo za zaštitu potrošača, u kojoj se trgovci zaista odgovorni potrošačima i gde postoji poslovna praksa koja ide iznad zakonskog minimuma. Učesnici su izrazili nadu da će se uspostaviti jači nadzor komunalnih preduzeća, veća transparentnost troškova njihovog poslovanja, automatizovano očitavanje potrošnje javnih usluga, jasni i transparentni računi i da će se uspostaviti direktna veza između pružaoca komunalne usluge i krajnjeg korisnika.

Europe Café, osnovan po pravilima world cafe-a, predstavlja platformu za diskusije koje se odvijaju u opuštenoj, dinamičnoj i neformalnoj atmosferi. Okupljanja u formatu Europe Café-a se odvijaju radi razmene mišljenja, pitanja i ideja sa relevantnim akterima, donosiocima odluka, partnerskim organizacijama, organizacijama civilnog društva i javnošću na razne teme vezane za proces evropskih integracija Srbije. Svrha Europe Café-a jeste da pruži platformu za otvorene i plodonosne diskusije koje će da proizvedu nove ideje za napredak Srbije u procesu EU integracija, da informiše javnost o posebnim aspektima procesa pristupanja u EU i da uključi relevantne aktere u debatu.

Kafe Zvuci srca je društveno odgovorni kafić u kome rade mlade osobe sa smetnjama u razvoju. Kafe je specifičan je po tome što u njemu ne postoji cenovnik, već svako ostavi onoliko novca koliko može, kao i po tome što u okviru njega postoji radionica gde zaposleni prave razne proizvode koji se prodaju u prodavnici pored lokala.