CEP u „Think and Link“ projektu

Centar za evropske politike učestvuje u „Think and Link“ regionalnom projektu u okviru programa Envisioning Europe Evropskog fonda za Balkan, sa predlogom istraživanja „Ka delotvornijoj politici zaštite potrošača u Srbiji: Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za delotvorniju zaštitu potrošača“.

Glavni cilj predloženog istraživanja je analiza prvih rezultata primene i sprovođenje novog Zakona o zaštiti potrošača u praksi i utvrđivanje da li je i na koji način pravna zaštita potrošača u Srbiji unapređena kao rezultat novog Zakona. Narodna skupština je donela ovaj zakon 12. oktobra 2010. godine, a njegova primena je otpočela 1. januara 2011. godine. U istraživanju će akcenat biti stavljen na ulogu, kapacitete i prepreke u radu organizacija za zaštitu potrošača u Srbiji, a u svetlu značajnije uloge koju ove organizacije treba da imaju u sprovođenju novog Zakona.

„Think and Link“ regionalni projekat za razvoj predloga politika ima za cilj podsticanje inkluzivnog, na istraživanjima zasnovanog procesa donošenja odluka na Zapadnom Balkanu, putem iniciranja i podrške inidvidualnih i grupnih istraživačkih projekata na odabranu temu na godišnjem nivou, a u kombinaciji sa ciklusom regionalnih seminara. Program, u trajanju od osam meseci, sastoji se od uvodnog seminara za jačanje kapaciteta, istraživačke faze, mentorske faze i završnog seminara.

Više informacija o projektu „Think and Link“ možete naći ovde.