CEP-ova programska menadžerka predstavila rad na međunarodnoj konferenciji u Tbilisiju

Viša programska menadžerka Centra za evropske politike Milena Lazarević učestvovala je od 21. do 23. maja 2015. na XXIII Godišnjoj konferenciji Mreže instituta i škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi (NISPAcee) u Tbilisiju (Gruzija). Tim povodom je u okviru Radne grupe za analizu javne politike predstavila istraživački rad na temu „Evaluacija javnih politika i revizija svrsishodnosti: Na istom ili paralelnom koloseku? Iskustva sa Zapadnog Balkana“, čiji su kvalitet pohvalili koordinatori i učesnici Radne grupe.

Cilj ovog rada bio je da ispita postojeće povezanosti i preplitanja revizije svrsishodnosti i evaluacije javnih politika u tri države Zapadnog Balkana: Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Kao rezultat, istraživanje je pokazalo da je evlauacija javne politike u ranoj fazi razvoja u sve tri države i da je na njen sveukupni razvoj mahom uticalo pristupanje EU kao i drugi oblici međunarodne tehničke pomoći. Uz to, revizija svrsishodnosti je takođe na različitim stupnjima razvoja u tri posmatrane države, ali u svakoj je napredak još uvek neophodan u pogledu kvaliteta i uticaja koji može imati na kreiranje politika. Na kraju, u sve tri države je istaknuta neophodnost da se ova dva procesa bliže povežu, i da su potrebni delotvorni predlozi kako bi se to postiglo.

Rad je nastao kao rezultat projekta koji se sprovodi u okviru Mreže istraživačkih centara u Jugoistočnoj Evropi – Think for Europe Network (TEN), a pored Milene Lazarević, autori rada su Simonida Kačarska (EPI), Jovana Marović (IA) i Miloš Đinđić (CEP).

Prezentaciju na engleskom možete pogledati ovde.