CEP inicirao uključivanje OCD u rad posebne grupe za reformu javne uprave

5. april 2017. – U Beogradu, 5. aprila 2017. godine, održan je konsultativni sastanak organizacija civilnog društva (OCD) sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Evropske komisije (DG NEAR). Sastanak je održan u okviru inicijative da se OCD uključe u rad Posebne grupe za reformu javne uprave, koja je deo strukture za praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Inicijativu za održavanje sastanka pokrenuo je CEP kao koordinator WeBER platforme. Konsultativni sastanak je održan pre sastanka Posebne grupe, koja se sastala 5. i 6. aprila.

Ostale organizacije koje su bile prisutne na sastanku jesu članice WeBER platforme u Srbiji – Građanske inicijative, Beogradska otvorena škola, i Evropski pokret u Srbiji, ali i druge organizacije – Transparentnost Srbija, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Grupa za razvojnu inicijativu – SeConS, Udruženje za reviziju pristupačnosti i Praxis.

Na sastanku se raspravljalo o temama sa agende Posebne grupe, a koje su OCD identifikovale kao važne iz aspekta učešća civilnog društva u praćenju reforme javne uprave:

Implementacija Strategije reforme javne uprave, i Akcionog plana za period 2015-2017;
Izrada i koordinacija javnih politika, sa fokusom na inkluzivnost procesa i njegovu zasnovanost na analizi i činjenicama;
Upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi i garantovanje neutralnosti i kontinuiteta u radu uprave;
Druge teme od značaja, uključujući sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku.
U okviru zadatih tema, organizacije su posebno naglasile pitanja kašnjenja u usvajanju Strategije decentralizacije, kao jednog od ključnih strateških dokumenata u okviru reforme javne uprave; zatim iskustva OCD u praćenju sprovođenja Strategije RJU kroz učešće u radu Međuministarske projektne grupe; učešća organizacija i ostalih zainteresovanih strana u procesu konsultacija oko izrade dokumenata javnih politika, kao i tekućih izmena pravnog okvira u cilju unapređenja ovog procesa; upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi, sa posebnim osvrtom na pitanje statusa državnih službenika na položaju koji funkcije obavljaju kao vršioci dužnosti.

Sastanci ovog tipa održavaće se i ubuduće, kao redovan mehanizam za uključivanje OCD u dijalog o reformi u koji se održava u okviru Posebne grupe.