U susret Zakonu koji uređuje besplatnu pravnu pomoć

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji po prvi put uvodi sistem pružanja besplatne pravne pomoći u Srbiji, počeće da se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine. Ovaj zakon bi trebalo da omogući besplatan, jednostavan, dostupan, delotvoran i jednak pristup pravdi, što predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava.

Šta građani mogu tražiti od pružalaca pravne pomoći? Građani mogu dobiti pravnu podršku i pravnu pomoć. Pravna podrška podrazumeva dobijanje opštih pravnih informacija, popunjavanje raznih formulara, sastavljanje javnobeležničkih isprava i posredovanje u rešavanju sporova (medijacija). Pravna podrška u vidu davanja opštih informacija i popunjavanja formulara obezbeđuje se svima bez ikakve naknade, a pružaće je  udruženja i pravne klinike na pravnim fakultetima. Takođe, važna novina je da će svi državni organi biti u obavezi da formiraju službu pravne podrške koja će građanima pružati opšte pravne informacije u okviru njihove nadležnosti. Ovo će omogućiti bolji kontakt sa građanima i sprečiti situacije u kojima oni ne znaju koja su im dokumenta neophodna kako bi ostvarili neko pravo – svi se sećaju makar jednog dugog čekanja u redu nakon čega osoba na šalteru pobedonosno kaže kako nedostaje još jedan papir za ostvarenje nekog prava!

Ostale vidove pravne podrške (sastavljanje javnobeležničkih isprava i medijacija), kao i pravnu pomoć u vidu pravnih saveta, pomoći prilikom sastavljanja podnesaka (tužbe, žalbe, pritužbe i sl.), zastupanja na sudu ili nekim državnim organom i odbrane u krivičnom postuku priznaje se samo licima koja po zakonu ispunjavaju određene uslove. Naime, da bi se ostvarilo pravo na pravnu pomoć, neophodno je da lice bude ugroženog materijalnog stanja, odnosno da ispunjava uslove za korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ili bi nakon plaćanjanja troškova pravne pomoći njegovo materijalno stanje bilo kao kod korisnika socijalne pomoći. Postoje i neke kategorije lica koje automatski ispunjavaju uslove za besplatnu pravnu pomoć, bez obzira na njihovo materijalno stanje, jer se radi o osobama koje su posebno osetljive ili su izložene ozbiljnim kršenjima ljudskih prava (na primer deca, žrtve torture, porodičnog nasilja i sl.). Pravnu pomoć pružaju javni beležnici, posrednici (medijatori), službe pravne pomoći u opštinama i advokati. Građani se mogu obraćati i udruženjima koji pružaju pravnu pomoć. Posebna novina je da će sve opštine biti u obavezi da formiraju svoju službu pravne pomoći, što će omogućiti lakši pristup pravu na pravnu pomoć i njihovu dostupnost na celoj teritoriji Srbije!

Zahtev za besplatnu pravnu pomoć podnosiće se organu opštinske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, ili mestu pružanja besplatne pravne pomoći. Podnošenje zahteva je besplatno i moći će da se podnosi na razne načine: u pisanoj formi, usmeno na zapisnik ili elektronskim putem. Odluka o zahtevu donosiće se u roku od 8 dana, a u nekim hitnim situacijama u roku od 3 dana. Ukoliko je zahtev odbijen, stranka će imati mogućnost  da se žali Ministarstvu pravde u roku od 8 dana od dana prijema odluke, a Ministarstvo je u obavezi da na njega odgovori u roku od 15 dana.

Zakon predviđa formiranje jedinstvenog registra, u kojem će se nalaziti spisak svih pružalaca, njihova specijalizacija i adresa, a organ uprave će doneti odluku kojm pružaocu će se korisnik obratiti za pravnu pomoć. Pružalac je dužan da pravnu pomoć pruži savesno i profesionalno, a građani mogu podneti pritužbu Ministarstvu pravde zbog nesavesnog i neprofesionalnog rada pružaoca. Ukoliko se utvrdi da je pružalac zaista postupao nesavesno i neprofesionalno, on će trpeti ozbiljnu sankciju – biće brisan iz registra i onemogućen da dalje pruža besplatnu pravnu pomoć.

Podzakonska akta, koja bi trebalo bliže da regulišu kriterijume i uslove za dodelu ove pomoći još uvek nisu doneti, iako je trebalo da budu usvojeni do 21. maja ove godine. Ostaje nada da će Ministarstvo pravde ozbiljno shvatiti svoju obavezu uspostavljanja celovitog i funkcionalnog sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji, koji će svim građanima, a naročito posebno ugroženim kategorijama lica, omogućiti pristup sudu, ostvarenje pravde i pravnu pomoć i podršku.

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na vebsajtu projekta Otvorena vrata pravosuđa.

Autorka je redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.