Održan sastanak Radne grupe Konventa za Poglavlja 4 i 9

Sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 4 – Slobodno kretanje kapitala i Poglavlje 9 – Finansijske usluge,  održan je danas  u prostorijama Centra za evropske politike.

U uvodnom izlaganju koordinatorka RG Vida Uzelac je prisutne obavestila o rezultatima razgovora sa predstavnicima Delegacije EU u Srbiji i koordinatorima pregovaračkih poglavlja 4 i 9 Ministarstva finansija. Na sastancima sa predstavnicima navedenih institucija analizirano je aktuelno stanje u oblasti slobodnog kretanja kapitala i finansijskih usluga u svetlu priprema priloga za Izveštaj EK o napretku  Srbije za 2023. godinu. Konstatovano je da je od otvaranja oba poglavlja 2019. godine ostvaren ograničen napredak u obe oblasti, ali da je u međuvremenu regulatorni okvir unapređen donošenjem nekoliko zakona, pre svega Zakona o tržištu kapitala 2022. godine i Zakona o digitalnoj imovini 2020. godine i podzakonskih akata, koji omogućavaju njihovu implementaciju.

Fokus diskusije sastanka članova RG 4 i 9 je bio tržište kapitala – donošenjem Strategije za razvoj tržišta kapitala za period 2021-2026 i Zakona o tržištu kapitala 2022. godine, koji je stupio na snagu u januaru 2023. i usklađen je sa acquie i SSP, ostvaren je izvestan napredak u ispunjenju obaveza koje je Srbija preuzela u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Nakon usvajanja Zakona, nadležne institucije /Komsija za hartije od vrednosti, Berza i Centralni registar za hartije od vrednosti/ su donele dvadesetak akata koji su usklađeni sa novim zakonom i omogućavaju njegovu implementaciju.

Tržište kapitala u Srbiji nije razvijeno, jer ga gotovo niko i ne koristi, pa je samim tim i institucionalni okvir oslabljen. Neophodno je dalje jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta Centralnog registra hartija od vrednosti i svih institucija nadležnih za tržište kapitala –  za ove namene je Ministarstvu finansija odobren zajam u iznosu od 27 miliona evra i odmah po potpisivanju ugovora u aprilu 2023. godine započinje implementacija.

Zaključeno je da će Radna grupa nastaviti intenzivno praćenje ovih oblasti i dalje jačati saradnju sa civilnim društvom i biti konstruktivan partner nadležnim institucijama.

Dogovoreno je da se naredni sastanak RG 4 i 9, na kome će biti razmatrana izrada priloga za Knjigu preporuka NKEU za 2023., održi tokom maja 2023. godine.