Model za fazno pristupanje EU

Ideja koja sve više dobija na važnosti je da je model faznog pristupanja EU sada potreban kako bi se oživeli i održali podsticaji za države Zapadnog Balkana da nastave put evropskih integracija i prevaziđu očigledan ćorsokak u procesu proširenja. Istovremeno, neophodno je ublažiti najozbiljnije razloge za zabrinutost država članica EU kada je reč o daljem proširenju. Ako postoji intuitivna privlačnost prema ideji faznog pristupanja, onda ono što prirodno sledi jeste potreba za detaljnim objašnjenjem toga kako bi ovaj model funkcionisao u praksi, što ovaj rad i čini iz perspektive svake od EU institucija. S obzirom da već postoje različiti primeri ili presedani u praksi iz ove oblasti, čime se ovaj koncept povezuje sa srodnom idejom „diferencirane“ integracije, sledi da bi se institucije EU mogle dobro poslužiti idejom faznog pristupanja. Uspešan razvoj i praktična primena ovog modela bi dosta doprinela povratku pozitivnog zamaha evropskom projektu kao takvom, koji je trenutno ugrožen narušenim ugledom, kao i mnogim unutrašnjim i spoljnim pretnjama. Rad uspostavlja suštinske institucionalne, tehničke i pravne osnove za izlazak iz trenutnog ćorsokaka. Na političkim liderima u EU i na Zapadnom Balkanu ostaje da signaliziraju svoje interesovanje prema ovakvim idejama, i shodno tome pokrenu raspravu na strateškom nivou, kako bi institucije mogle da počnu sa radom na definisanju formalnog predloga. Implementacija modela faznog pristupanja morala bi da bude podržana snažnom politikom EU prema rešavanju bilateralnih sporova i otvorenih pitanja državnosti u regionu.

Predloženi režim:

 • Inicijalna faza pristupanja
  • Uslovi
   • Funkcionalni Sporazum o pridruživanju
   • Prihvaćena aplikacija za članstvo (član 49 Ugovor o EU)
   • Barem umerena prosečna ocena [3] za sve klastere
  • Nivo finansiranja [50%] u odnosu na Fazu III/IV
  • Uključivanje u dijalog o razvoju politika ili status posmatrača u institucijama
 • Srednja faza pristupa:
  • Dodatni uslovi: mešavina umerenih i dobrih ocena, minimalni prosek ocena [4]
  • Nivo finansiranja [75%] u odnosu na Fazu III/IV
  • Više suštinskog uključivanja u politike i institucije (npr. pravo na dobijanje reči u Savetu i Parlamentu ali bez prava glasa)
 • Faza ostvarivanja statusa nove države članice
  • Dodatni uslov: većinski dobre ocene [5]
  • Nivo finansiranja [100%] u odnosu na Fazu IV
  • Potpuno uključivanje u politike EU
  • Mogućnosti pristupa Šengen zoni i evrozoni po standardnim uslovima
  • Maksimalna uključenost u rad institucija, podložna ograničenjima u Savetu i Komisiji
  • Opšte glasačko pravo u Savetu prema proceduri kvalifikovane većine (QMV – Qualified Majority Voting)
 • Konvencionalno članstvo
  • Potpuno učestvovanje u svim politikama i institucijama pod uslovom da su svi preduslovi ispunjeni. Ovo podrazumeva i da sama EU pripremi razrađena rešenja za ograničenja koja se tiču učestvovanja u radu određenih institucija u Fazi III, naročito u slučaju Saveta i Komisije.  

Pronađite više u diskusionom papiru koji je Centar za evropske politike izradio u saradnji sa briselskim Centrom za evropske političke studije (CEPS). Papir možete preuzeti ovde. Podkast sa autorima diskusionog papira možete pronaći ovde.

Papir je trenutno dostupan samo na engleskom jeziku. Prevod na srpski jezik je u pripremi.