WeBER Plus

Cilj ovog projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) na području Zapadnog Balkana pružajući im poboljšane mogućnosti da se aktivno uključuju u osmišljavanje i sprovođenje reforme javne uprave (RJU) koja je u skladu sa procesom pristupanja Evropskoj uniji (EU). Ciljna grupa su OCD iz Srbije, Severne Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine, koje treba da budu opremljene ojačanim kapacitetima za praćenje i zagovaranje, koje će im omogićiti da efikasno doprinesu dijalogu o RJU sa nadležnim vlastima.

Kako bi se postigao ovaj cilj, projekat će sačiniti sveobuhvatne, regionalne i nacionalne izveštaje o RJU za 2021. i 2022. godinu. Ovi izveštaji će biti zasnovani na dokazima i analizama koje su prikupile OCD i pružiće vredan uvid u napredak i izazove u vezi sa RJU širom Zapadnog Balkana. Nalazi ovih izveštaja će biti široko distribuirani i promovisani, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i među zainteresovanim stranama u EU, i poboljšati vidljivost i uticaj aktivnosti praćenja i analize koje su predvodile OCD. Projekat će podstaći saradnju između OCD i vlasti nadležnih za sprovođenje RJU (ministarstva/kancelarije) u ciljnim zemljama kroz organizaciju sastanaka u okviru WeBER platforme i nacionalnih radnih grupa za reformu javne uprave. Ove platforme će služiti kao ključni forumi za konstruktivan dijalog, omogućavajući OCD i predstavnicima vlasti da razmenjuju ideje, podele iskustva i zajednički rešavaju prioritetna pitanja koja se tiču RJU.

Ovakvi angažmani će omogućiti inkluzivniji i participativniji pristup procesu reformi, što će dovesti do donošenja odluka na osnovu boljeg informisanja i efikasnije implementacije. Značaj izgradnje kapaciteta za OCD je veliki, pa će u okviru projekta biti održane obuke na kojima će biti obrađena prioritetna pitanja reforme javne uprave i zabrinutosti koje su izrazile OCD. Ova procena će biti sprovedena kroz nacionalne radne grupe za reformu javne uprave i onlajn alate za konsultacije, obezbeđujući participativan i reprezentativan pristup za identifikaciju najvažnijih oblasti za razvoj kapaciteta. Na osnovu nalaza, u saradnji sa SIGMA/OECD i ReSPA-om će biti razvijeni prilagođeni programi obuke, osmišljeni da opreme OCD neophodnim veštinama, znanjima i resursima za aktivan doprinos procesu reforme javne uprave.

Ovaj projekat će, dakle, imati za glavni cilj da ojača ulogu civilnog društva kao uticajnog i informisanog aktera u oblikovanju reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu. Pružajući OCD alate zasnovane na dokazima, omogućavajući smislen dijalog sa vlastima nadležnim za RJU i podstičući saradnju među različitim zainteresovanim stranama, projekat će ubrzati pozitivne promene, poboljšati upravljanje i doprineti napretku regiona na putu pristupanja EU.

Ostale inicijative