Uticaj procesa pristupanja EU na jačanje ljudskih resursa u državnoj upravi: razvoj sistema zapošljavanja na osnovu zasluga

Kakvi su trenutni kapaciteti državnih službenika za poslove povezane sa evropskim integracijama i pregovorima o članstvu? Na koji način zapošljavanje novih državnih službenika može da doprinese kvalitetnijem učinku Srbije u procesu pregovora, i kasnije članstvu? U svetlu sve većeg značaja koji se pridaje suštinski sprovedenoj reformi javne uprave, kao conditio sine qua non u pregovorima o pristupanju, Centar za evropske politike, uz podršku Ambasade Francuske u Srbiji, nastojao je da odgovori na ova pitanja u zajedničkom istraživačkom projektu.

Cilj istraživanja je bio da analizira sistem zapošljavanja državnih službenika u Srbiji, kao jednog od aspekata stvaranja službeničkog sistema na osnovu zasluga, ukaže na mogućnosti njegovog unapređenja u kontekstu pregovora o članstvu, pokaže njen značaj za celokupno funkcionisanje države i samim tim da podstakne buduća istraživanja i bavljenje ovom temom. Nalazi istraživanja predstavljeni su 28. novembra 2014. godine, na zajedničkoj konferenciji održanoj u Francuskom institutu u Beogradu.

Ostale inicijative