TRAIN program 2014: Pospešivanje dijaloga o politikama na Zapadnom Balkanu

CEP-ova istraživačica (sada spoljna saradnica) Amanda Orza, u okviru TRAIN programa izradila je siže politike „Civilno društvo i Vlada: Participativna formulacija javne politike u Srbiji,“ koji ima za cilj da ispita dostupne mehanizme učešća organizacija civilnog društva naročito se fokusirajući na početnu fazu ciklusa – formulisanje politika. Istraživanjem su analizirane postojeće prakse učešća civilnog društva u kreiranju politika u Srbiji, i data procena o faktorima uspeha i neuspeha. Kako bi se razvile precizne i praktične preporuke za učešće OCD u formulisanju politika u Srbiji, istraživanje je imalo dvojak pristup, najpre se fokusirajući na kontekst politike Evropske unije, a onda na izabranu studiju slučaja države članice. Uskoro se očekuje objavljivanje Sižea.

TRAIN program (engl. Think Tanks providing Research and Advice through Interaction and Networking) ima za cilj da podrži regionalnu saradnju kroz iniciranje dijaloga o politikama među think tank organizacijama i političkih aktera na Zapadnom Balkanu, i da poveća njihov kredibilitet i vidljivost kroz umrežavanje sa akterima iz Evropske unije.

TRAIN sprovodi Nemački savet za spoljne odnose (DGAP) u saradnji sa Evropskim fondom za Balkan (EFB) uz podršku Federalne kancelarije spoljnih poslova (Pakt za stabilnost jugoistočnu Evropu)

Ostale inicijative