Reforming Policy Coordination and the Centre of Government – Third Phase

U okviru projekta Reforming Policy Coordination and the Centre of Government koji finansira Evropska unija, a realizuje konzorcijum organizacija predvođen Nemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), eksperti CEP-a Milena Lazarević i Marko Obradović bili su angažovani da sprovedu istraživanje i izrade snimak (,,mapu’’) ciklusa kreiranja (javnih) politika u Srbiji. Rad je pokrio sve faze ciklusa politika od planiranja na nivou Vlade, preko planiranja i kreiranja politike i propisa na nivou ministarstava, izrade i praćenja strateških dokumenata, do odlučivanja Vlade i praćenja i evaluacije. Podaci do kojih se došlo arhivskim istraživanjem su upoređeni sa podacima i informacijama koji su prikupljeni dubinskim polustrukturiranim intervjuima sa predstavnicima četiri ministarstava koja su uzeti kao studije slučaja, kao i relevantnim vladinim kancelarijama, kako bi se došlo do zaključka o neusklađenosti de lege i de facto situacije. Na osnovu rezultata snimka stanja i analize uporednih dobrih praksi u državama članicama Evropske unije, istraživanje je rezultiralo preporukama za unapređenje procesa kreiranja (javnih) politika u Srbiji.

Mapa ciklusa kreiranja javnih politika u Srbiji dostupna je ovde.

Ostale inicijative