Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta, a kojoj se Srbija pridružila 2012. godine. Centar za evropske politike (CEP) je angažovan u okviru inicijative od 2013. godine kada je usvojen prvi Akcioni plan za sprovođenje obaveza u okviru POU sa zadatkom praćenja procesa implementacije akcionih planova. Do sada, Vlada Srbije je usvojila četiri akciona plana, za koje je CEP proizveo više izveštaja. Centar za evropske politike učestvuje u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) kao nezavisni posmatrač procesa implementacije Akcionog plana za sprovođenje POU i zadužen je za izradu izveštaja o rezultatima kroz Nezavisni mehanizam za izveštavanje (NMI).

CEP predstavlja lokalni ogranak globalnog NMI za Srbiju i vrši nezavisno praćenje, posmatranje i izveštavanje procesa usvajanja i implementiranja akcionih planova. U svom radu, CEP održava redovne kontakte sa državnim institucijama nosiocima obaveza, kao i civilnim društvom koje je uključeno u proces u okviru Specijalne međuministarske radne grupe za POU. Svoj rad CEP koordiniše sa globalnim NMI, dok su izveštaji na kojima radi otvoreni za javnu debatu pre finalnog objavljivanja. Cilj projekta je da pruži jasan uvid u proces otvaranja uprave i pomogne Vladi u nastojanjima da ispuni preuzete obaveze iz akcionog plana.

Ostale inicijative