Kafe Evropa

Šta je Europe Café?

Europe Café predstavlja platformu za diskusije koje se odvijaju u opuštenoj, dinamičnoj i neformalnoj atmosferi. Okupljanja u formatu Europe Café-a se odvijaju radi razmene mišljenja, pitanja i ideja sa relevantnim akterima, donosiocima odluka, partnerskim organizacijama, organizacijama civilnog društva i javnošću na razne teme vezane za proces evropskih integracija Srbije.

Svrha Europe Café-a jeste da pruži platformu za otvorene i plodonosne diskusije koje će da proizvedu nove ideje za napredak Srbije u procesu EU integracija, da informiše javnost o posebnim aspektima procesa pristupanja u EU i da uključi relevantne aktere u debatu.

Odakle dolazi ideja za Europe Café?

Europe Café je osmišljen na osnovu principa World Café metode. Ovim metodom se obezbeđuje efektivni format za održavanje diskusija sa potencijalno velikim grupama učesnika i može biti modifikovan u skladu sa specifičnim potrebama.

Osnovni model se sastoji od pet komponenti:

  1. Postavka – atmosfera kafea, mali stolovi sa do četiri stolice, blokovi, olovke u boji i ostali mogući rekviziti.
  2. Dobrodošlica i uvod – domaćin daje srdačnu uvodnu reč i upoznaje učesnike sa formatom i kontekstom diskusija.
  3. Diskusije u malim grupama – tri runde diskusija se odvijaju za okruglim stolovima u prosečnom trajanju od 20 minuta. Nakon završetka runde, učesnici mogu da se premeste za druge stolove. Svaki sto obično odabere jednu osobu da bude „domaćin stola“ koji daje dobrodošlicu sledećoj grupi učesnika i informiše učesnike o sadržini diskusija prethodne runde.
  4. Pitanja – cilj diskusija za svakim stolom je definisan pitanjem postavljenom na početku runde. Pitanja mogu ostati ista u različitim rundama ili mogu međusobno da se nadograđuju kako odmiču diskusije.
  5. Sumiranje – sadržaj i rezultati diskusija su predstavljeni svim učesnicima u plenumu, često koristeći različite metode – flip čartove, vizualnu prezentaciju itd.

Koji je koncept Europe Café-a?

Europe Café se odvija na svaka dva do tri meseca. Teme svakog okupljanja se unapred biraju u konsultacijama i koordinacijom sa brojnim partnerima i akterima, u skladu sa relevantnošću teme i oblastima stručnosti i interesovanja učesnika. Uprkos tome što su dosadašnji Europe Café skupovi bili relativno ograničeni u smislu broju učesnika (oko 20 učesnika na lični poziv), ovaj koncept dozvoljava znatno šire učešće, tj. može biti organizovan za opšte javno mnjenje ili specifičnu ciljnu grupu (npr. studente, penzionere, razne aktere koje dotiče na određeni način proces EU integracije, itd.). Stoga se u budućnosti očekuje da će Europe Café da preraste u inovativni i mobilišući forum za diskusiju sa učešćem šire publike.

Europe Café diskusije traju odprilike dva do tri sata. EU Informacioni centar u Beogradu (EUIC) podržava Europe Café inicijativu CEP-a, kao svoju misiju da podigne opštu svest i ohrabri javnu debatu na teme vezane za EU.

Sadržaj pretdodnih diskusija

Prvi Europe Café je održan 28. marta 2013. godine na temu ljudskih resursa u procesu EU integracije, dok su posebne diskusije za četiri stola imale kao pod-teme pregovore za EU i ljudske resurse, privatni sektor i ljudski resursi za EU, stipendije i priznavanje stranih diploma i profesionalne veštine i edukacija. Počasni gost je bio gospodin Paul Demaret, tadačnji rektor Koledža Evrope, renomirane postdiplomske institucije u oblasti evropskih poslova. Ostali učesnici su bili visoki službenici Kancelarije za evropske integracije kao iz drugih ministarstava i agencija, zvaničnici Delegacije EU u Srbiji i predstavnici organizacija civilnog društva.

Drugi Europe Café održan 19. juna 2013. godine je obeležio desetogodišnjicu održavanja Samita Evropskog saveta u Solunu, kada su postavljeni temelji za savremene odnose između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Učesnici su raspravljali na četiri teme: poruke i značenje Solunskog samita, lobiranje za pristupanje EU, uloga regionalne saradnje u procesu pristupanja EU i problemi vezani za bezvizni režim i mogućnosti lobiranja na regionalnom nivou. Na ovom okupljanju su učestvovali predstavnici civilnog sektora, diplomatskog kora i visoki državni službenici.

Ostale inicijative