Ka delotvornijoj politici zaštite potrošača u Srbiji

Glavni cilj predloženog istraživanja bila je analiza prvih rezultata primene i sprovođenje novog Zakona o zaštiti potrošača

Centar za evropske politike učestvovao je u Think and Link regionalnom projektu u okviru programa Envisioning Europe Evropskog fonda za Balkan, sa predlogom istraživanja Ka delotvornijoj politici zaštite potrošača u Srbiji: Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za delotvorniju zaštitu potrošača.

Glavni cilj predloženog istraživanja bila je analiza prvih rezultata primene i sprovođenje novog Zakona o zaštiti potrošača u praksi i utvrđivanje da li je i na koji način pravna zaštita potrošača u Srbiji unapređena kao rezultat primene novog Zakona. Narodna skupština je donela ovaj zakon 12. oktobra 2010. godine, a njegova primena je otpočela 1. januara 2011. godine. U istraživanju je akcenat biti stavljen na ulogu, kapacitete i prepreke u radu organizacija za zaštitu potrošača u Srbiji, a u svetlu značajnije uloge koju ove organizacije treba da imaju u sprovođenju novog Zakona. Studiju izrađenu u okviru ovog projekta možete pronaći ovde.

Think and Link regionalni projekat za razvoj predloga politika ima za cilj podsticanje inkluzivnog, na istraživanjima zasnovanog procesa donošenja odluka na Zapadnom Balkanu, putem iniciranja i podrške inidvidualnih i grupnih istraživačkih projekata na odabranu temu na godišnjem nivou, a u kombinaciji sa ciklusom regionalnih seminara. Program, u trajanju od osam meseci, sastoji se od uvodnog seminara za jačanje kapaciteta, istraživačke faze, mentorske faze i završnog seminara.

Više informacija o projektu Think and Link možete naći ovde.

Ostale inicijative