• ENGENG
 • Ranka Miljenović

  Izvršna direktorka

  Ranka obavlja funkciju izvršne direktorke u Centru za evropske politike od februara 2017. Od jula 2014. do februara 2017. bila je na poziciji više projektne menadžerke u CEP-u. Pre angažovanja u CEP-u radila je u organima državne uprave nadležnim za privredu, na poslovima kreiranja i sprovođenja politike razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) i usklađivanja sa politikom razvoja ovog sektora u EU, kao i na pripremi i sprovođenju IPA projekata. Sem toga, koordinirala je poslovima evropskih integracija u Ministarstvu privrede i bila zamenica sekretara Pregovaračke grupe 20 - Preduzetništvo i industrijska politika. Kao stipendistkinja Ambasade Velike Britanije, u 2012. godini stažirala je u Kancelariji gradonačelnika Londona (Greater London Authority). Godinu dana bila je i mentor stažistkinji USAID BEP projekta u Ministarstvu privrede. Dve godine je radila i u privatnom sektoru. Usavršavala se na kursevima u zemlji i inostranstvu na temu evropskih integracija, politike razvoja MSPP i pravila EU o dodeli državne pomoći. Ranka je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, gde trenutno završava i master studije međunarodne politike. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.  

  Milena Lazarević

  Programska direktorka

  Kao programska direktorka, Milena se bavi sveukupnom programskom strategijom CEP-a, kao i razvojem i upravljanjem sistemom provere kvaliteta unutar organizacije. U pogledu tematskog fokusa, ona je prevashodno odgovorna za programske oblasti Dobra vladavina (Good Governance) i Europe&us. Milena je priznata stručnjakinja za reformu javne uprave, regionalni razvoj i lokalni ekonomski razvoj, sa konsultantskim iskustvom unutar SIGMA/OECD, ReSPA i Svetske banke. U periodu 2014-2015, pored rada u CEP-u, vršila je dužnost specijalne savetnice potpredsednice Vlade Srbije zadužene za reformu javne uprave. Pre nego što je postala jedna od osnivača CEP-a, Milena je šest godina provela u državnoj upravi, radeći u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvu za državnu upravu kao savetnica za pitanja reforme javne uprave i administrativnih kapaciteta za pristupanje EU. Kao Sorošova stipendistkinja, diplomirala je u oblasti evropskih studija i međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Bugarskoj (AUBG), nakon čega je završila napredni Master evropskih studija na Koledžu Evrope, sa stipendijom Fondacije kralja Boduena. Ona je kasnije završila i Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Master studije evropskog upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Milena tečno govori engleski, francuski, italijanski i bugarski, a poznaje osnove nemačkog jezika. Udata je i majka je dvoje dece.

  Dušan Protić

  Programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost

  Dušan Protić je stručnjak sa jedinstvenim iskustvom koje prožima oblasti tržišne regulative, javnog prava i sistema javne uprave, i sa dokazanom sposobnošću konceptualizacije složenih regulatornih rešenja u kompleksnom okruženju. Po vokaciji pravnik, u periodu od 2001. godine do 2015. godine, obavljao funkcije zamenika i pomoćnika ministra u Ministarstvu pravde, Ministarstvu poljoprivrede, i u novije vreme u više mandata, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao rukovodilac normativnih poslova i drugostepenog upravnog postupka. Pored toga, obavljao i funkciju direktora Pravosudnog centra (današnja Pravosudna akademija), kao i rukovodioca pravnih poslova, u korporativnom sektoru. Ima položen pravosudni ispit i završenu Diplomatsku akademiju MSP. Govori engleski i francuski jezik.  

  Miloš Đinđić

  Programski menadžer i viši istraživač

  Miloš je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde je završio i master studije, modul Politička teorija, politička sociologija i institucije. Institucije i procedure Evropske unije i upravljanje projektnim ciklusom izučavao je u okviru programa Leadership Development Programme Koledža Evrope i Evropskog fonda za Balkan, kao i FutureLab Europe inicijative organizacija civilnog društva okupljenih oko Evropske alijanse za demokratsko građanstvo. Stažirao je i volontirao u više stranih i domaćih organizacija, uključujući Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Političku akademiju Austrijske narodne partije, Nacionalni demokratski institut i Evropski fond za Balkan. Alumnista je Beogradske otvorene škole, kao član XVI generacije studenata Odeljenja za napredne dodiplomske studije. Član tima CEP-a postao je u martu 2012. godine kao projektni asistent, da bi potom nastavio angažman kao istraživač. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.  

  Sena Marić

  Programska menadžerka i viša istraživačica

  Sena se pridružila CEP timu u maju 2013.godine, kao istraživačica programskog područja Dobra vladavina, baveći se prevashodno temama reforme javne uprave i kreiranja javnih politika u Srbiji u kontekstu pregovora za članstvo u EU. Od 2015. je zadužena za razvijanje programskog područja Europe&Us. Takođe je angažovana kao spoljna saradnica na istraživanjima u vezi sa politikom proširenja EU kao i politikama migracija i azila. Povremeni je dopisnik dnevnog lista Danas. Ranije je radila u Evropskoj inicijativi za stabilinost (ESI) u Briselu, na projektima vezanim za politiku vizne liberalizacije EU prema zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Takođe, u Briselu je imala petomesečnu praksu u Evropskoj komisiji, na programu pružanja pravne i tehničke pomoći zemljama kandidatima za članstvo u EU u oblastima nauke i energije. Sena je završila napredni Master program Koledža Evrope u Brižu u oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa EU, sa stipendijom Vlade Republike Francuske. Diplomu osnovnih studija stekla je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodni odnosi, a bila je polaznica XVII generacije Beogradske otvorene škole (BOŠ). Govori engleski, francuski i španski jezik.  

  Staša Lukić

  Viša projektna menadžerka

  Staša je inženjer organizacionih nauka sa višegodišnjim iskustvom u upravljanju projektima u javnoj upravi u Srbiji. Pre svog angazovanja u CEP-u, radila je 8 godina u državnoj upravi na poslovima pripreme i sprovođenja projekata finansiranih iz međunarodne razvojne pomoći u oblasti reforme javne uprave, institucionalnog i lokalnog razvoja. Tokom 2015/2016 Staša je kao stipendistkinja Fulbrajt programa Vlade SAD-a provela godinu dana na Univerzitetu Minesota na stručnom usavršavanju u oblasti analize javnih politika. Tokom svog boravka u Americi sarađivala je sa Svetskom Bankom u Vašingtonu i Kancelarijom za multikulturalne usluge u Minesoti. Tokom svoje karijere završila je brojne kurseve na temu upravljanja projektima, finansijskog upravljanja, strateškog planiranja i liderskih veština. Završila je Intenzivnu letnju školu na Koledžu Evrope u Brižu 2011. godine i kurs Američke asocijacije za menadžment na temu situacionog liderstva u SAD 2016. godine. U CEP-u je angažovana prevashodno za programsko područje Dobra vladavina, a posebno je zainteresovana za kvantitativne analize u cilju odgovornog kreiranja javnih politika i efikasnog korišćenja činjenica i podataka.

  Jelena Miletić

  Saradnica

  Jelena ima desetogodišnje iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom, sa specijalizacijom u proceni uticaja, praćenju i evaluaciji (M&E). Ona takođe ima znanje o programima i projekatima koje finansira EU i o IPA II finansijskoj pomoći u Srbiji i regionu. Pored toga, Jelena ima iskustva u planiranju i upravljanju nacionalnim i regionalnim projektima, uključujući identifikaciju i programiranje, kao i iskustvo u praćenju i evaluaciji, kao što je izrada priručnika/smernica o M&E za javnu upravu, izvođenje obuke o praktičnoj primeni M&E, i razvijanje alata i matrica za praćenje orijentisano na rezultatima. Ona ima sveobuhvatno iskustvo u strateškom planiranju i upravljanju dokazano kroz razvijanje strategija i odgovarajućih akcionih planova za državna ministarstva i lokalnu samoupravu u Srbiji. Do sada je sprovela različite analize: analize nedostataka, procene potreba, procene uticaja i studija evaluacija, početnih studija i studija za identifikaciju/evaluaciju ključnih vrednosti, analize zainteresovanih strana, funkcionalne analize, uglavnom za državna ministarstva ili za potrebe specifičnih projekata. Ima iskustva u radu kao konsultant u javnoj upravi na različitim međunarodnim angažmanima, uključujući EU PPF5, SIPU International, SIDA i UNDP. Završila  je master studije međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

  Ljubica Kovačević

  Projektna menadžerka

  Ljubica je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za Iberijske studije gde je stekla zvanje profesora španskog jezika i hispanskih književnosti i nastavnika engleskog jezika. Karijeru je gradila u oblasti obrazovanja i rada/zapošljavanja, prvo kao profesor stranih jezika, a zatim radom na međunarodnim projektima u oblasti menadžmenta u obrazovanju sa fokusom na stručnom obrazovanju i obučavanju i Nacionalnom okviru kvalifikacija. Višegodišnjim radom stekla je bogato radno iskustvo u projektnoj administraciji i implementaciji vršeći funkciju asistenta, menadžera kancelarije i prevodioca/tumača. Centru za evropske politike pridružila se u januaru 2017. godine kao projektna asistentkinja u okviru programske oblasti Dobra vladavina, a potom napredovala na poziciju projektne menadžerke. Pored engleskog i španskog, raspolaže i osnovnim znanjem portugalskog (brazilskog) jezika.

  Jovana Knežević

  Projektna menadžerka

  Jovana trenutno pohađa master studije menadžmenta na smeru Upravljanje projektima na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Osnovne akademske studije završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul Evropske integracije. Jovana u okviru pozicije projektne asistentkinje obavlja poslove koordinacije, planiranja i praćenja projektnih aktivnosti, kao i organizacije događaja i adminsitrativne asistencije. Prethodno radno iskustvo ima u oblasti praćenja filantropije, socijalnih promena kao i socijalno odgovornog poslovanja na području Zapadnog Balkana, stečeno u organizaciji Catalyst Balkans. Članica je alumni zajednice programa Future Leaders Exchange (FLEX) u okviru kojeg je završila godinu dana srednjeg obrazovanja u Kaliforniji, SAD-u. Polaznica je III generacije Akademije liberalne politike u okviru Libertarijanskog kluba Libek, i učesnica Omladinske škole aktivizma Inicijative za društvenu odgovornost. Jovana je posebno zainteresovana za oblast multiprojektnog upravljanja i primene metoda upravljanja kroz softverske alate, dok nastoji da unapredi veštine i znanje u oblasti finansijskog upravljanja. Tečno govori engleski jezik i nastoji da unapredi znanje nemačkog jezika. Centru za evropske politike pridružila se je u julu 2015. godine, nakon obavljenog dvomesečnog stažiranja.

  Nataša Ristić

  Savetnica za komunikacije

  Nataša se bavi komunikacijama i odnosima sa javnošću i specijalizovala se za strateške komunikacije u javnom i nevladinom sektoru. Nakon završenih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu, od 2000. godine radi u dnevnom listu Danas. Nakon sticanja zvanja magistra iz oblasti ljudskih prava na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, počinje da radi kao savetnik u Ministarstvu za međunarodne ekonomske odnose, a nakon toga i u Kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Kao direktor za komunikacije u USAID MEGA programu radila je do 2010. godine, nakon čega postaje ekspert na projektima EU u Srbiji, u oblastima lokalnog ekonomskog razvoja, socijalne inkluzije, ljudskih prava, EU integracija, rodne ravnopravnosti, dobrog upravljanja, izgradnje kapaciteta institucija i javnog zdravlja. Radila je za UNDP, UN Women, UNICEF, Eptisu, GIZ, SDC, JICA. Godine 2011. osnovala je Agenciju za komunikacije i odnose s javnošću Practive. Govori engleski, italijanski i španski jezik. Udata je i majka jednog deteta.

  Anesa Omeragić

  Koordinatorka za komunikacije i organizaciju događaja

  Kao koordinatorka za komunikacije i organizaciju događaja, Anesa pomaže širenju ključnih poruka CEP-a, podjednako ka svim ciljnim grupama. Njena zaduženja su direktna i posredna komunikacija sa medijima i organizacija događaja, priprema izjava i saopštenja za medije, pozivanje medija i komunikacija u vezi sa detaljima događaja, itd. U njena zaduženja spadaju i vođenje zvaničnog sajta organizacije - pisanje izveštaja o događajima i aktivnostima CEP-a i njihovo postavljanje na sajt, uređivanje grafičkih, vizuelnih i tekstualnih sadržaja sajta i uređivanje svih publikacija CEP-a – tekstova i materijala na sajtu organizacije, uključujući tromesečni bilten i štampane publikacije, kao i vođenje profila organizacije na društvenim mrežama i komunikcija sa širom javnošću putem ovih mreža. Anesa je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul Međunarodna politika. Trenutno pohađa master Studija mira (Regional Masters Program in Peace Studies). Tokom osnovnih studija, stažirala je u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i u kancelariji Zaštitnika građana. Alumnistkinja je XXIII generacije programa Studije Budućnosti Beogradske otvorene škole, I generacije Civil Rights Defenders Škole ljudskih prava i II generacije LIBEK-ove Akademije liberalne politike. Na Fakultetu političkih nauka završila je kurs Primenjena retorika i Debatni kurs. CEP-u se pridružila u februaru 2017 kao asistentkinja za komunikacije i organizaciju događaja. Na poziciji koordinatorke je od januara 2019. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

  Vladimir Mihajlović

  Istraživač

  Vladimir je istraživač u oblasti javne uprave i javnih politika, sa iskustvom u procesu reforme javne uprave u Srbiji i ekspertizom u reformi sistema plata, upravljanju ljudskim resursima, reorganizaciji javne uprave itd. Iskustvo rada i u vladinom i u nevladinom sektoru omogućava mu sveobuhvatan pristup u istraživanju i analizi javne uprave. Od jula 2014. do avgusta 2016. godine radio je kao savetnik u Kabinetu potpredsednice Vlade i ministarke državne uprave i lokalne samouprave. Pre angažmana u Vladi, radio je u nekoliko nevladinih organizacija, uključujući i CEP. Od 2016. godine je angažovan na brojnim projektima u oblasti reforme javne uprave kao konsultant Svetske banke (WB), Saveta Evrope (CoE), Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF), Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Centra za visoke ekonomske studije (CEVES), Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) itd. Vladimir je zvanje diplomiranog politikologa stekao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na istom fakultetu završio master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika. Govori engleski jezik.

  Dragana Bajić

  Istraživačica

  Dragana ostvaruje istraživački rad u okviru programskih oblasti Dobra uprava i Europe&us. U aprilu 2016. bila je polaznica RRPP Istraživačke akademije – sveobuhvatnom treningu o istraživačkim metodama u društvenim naukama za mlađe istraživače sa Zapadnog Balkana. Godine 2015. završila je letnju školu Jagelonskog univerziteta u Krakovu „Democracy, Expertise and Power: Making a New Europe in the Era of Globalisation", predstavivši temu „The EU's Enlargement Agenda as a Tool for Ensuring Democratisation and Stability in the Western Balkans". Tokom studija stažirala je u drugim think tank organizacijama i provela je nekoliko meseci u srpskom sedištu međunarodne medijske mreže EurActiv, gde je izveštavala o evropskoj politici i temama vezanim za integraciju Srbije u EU. Dragana je posebno zainteresovana za proces proširenja EU. Diplomu mastera prava evropskih integracija stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad "The Principle of Good Neighbourliness in the EU Enlargement Context: How Strict Conditionality for Serbia?" Završila je osnovne akademske studije međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tečno govori engleski jezik. Bavi se lingvistikom i lekturom. CEP timu se pridružila u julu 2014.

  Katarina Tadić

  Istraživačica

  Katarina je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi (evropske integracije), nakon čega je završila master studije iz oblasti ljudskih prava i demokratije u Jugoistočnoj Evropi na Univerzitetu Bolonja. Tokom master studija stažirala je u Kosovskom institutu za istraživanje i razvoj KIPRED javnih politika, gde je sprovela istraživanje o ulozi Ombudsmana u procesu demokratizacije Kosova. Katarina je dve godine, u periodu između osnovnih i master studija, radila kao spoljna saradnica u Fondaciji Friedrich Ebert Stiftung. U CEP-u je fokusirana na dve različite, ali komplementarne oblasti - kreiranje politika i rodna ravnopravnost. Osim toga, uspešno je završila Trening za trenere i predavače, koji je FES organizovao 2013. godine na temu tranzicione pravde i EU integracija. Ima široko znanje o Kosovu i učestvovala je u istraživanju Fonda za otvoreno društvo, o zapošljavanju državnih službenika na Kosovu. Učestvovala je i u TRAIN programu, finansiranom od strane nemačkog Saveznog ministarstva spoljnih poslova, kreiran za mlade istraživače sa Zapadnog Balkana. Katarina se pridružila CEP-u u decembru 2015. Govori engleski i ima radno znanje ruskog jezika.  

  Vanja Dolapčev

  Istraživač

  Vanja Dolapčev se pridružio Centru za evropske politike u oktobru 2018. godine. Kroz istraživanje i razvoj ideja, bavi se projektima i inicijativama koje se odnose na dobro upravljanje. Prethodno je radio kao koordinator projekata u oblasti evropskih integracija i dobrog upravljanja u Beogradskoj otvorenoj školi, te kao stažista u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Autor je više istraživačkih i praktičnopolitičkih radova iz gorenavedenih oblasti. Akademsko obrazovanje iz oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne ekonomije sticao je na Univerzitetu u Beogradu, na Karlovom univerzitetu u Pragu i na Univerzitetu Džordž Mejson u Sjedinjenim Američkim Državama. Ponosni je alumnista Fonda za američke studije i Odeljenja za napredne dodiplomske studije Beogradske otvorene škole. Takođe, redovni je predavač na programu „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole, na modulu „Budućnost Evrope“. Naročito ga zanima politika proširenja i koheziona politika Evropske unije, te učešće građana u izradi javnih politika. Svaki trenutak svog slobodnog vremena koristi za crtanje, čitanje knjiga i stripova, gledanje serija i filmova i kuvanje. Vanja govori engleski i rusinski, a služi se nemačkim i ruskim jezikom.

  Strahinja Subotić

  Mlađi istraživač

  Strahinja se priključio CEP timu u januaru 2017. kao mlađi istraživač u okviru programske oblasti Europe&us, gde se bavi analizom postojećeg institucionalnog dizajna EU i načina na koji politička dešavanja u EU utiču na pristupne pregovore Srbije. Strahinja je trenutno doktorand na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kojem je i prvobitno diplomirao kao student generacije na politikološkom smeru. Master je završio na Centralno-evropskom Univerzitetu, ostvarivši specijalizaciju iz društvene i političke teorije, posebno se fokusirajući na pitanje tranzicione pravde na postjugoslovenskom prostoru. Tome je prethodilo studiranje na Univerzitetu Misuri (University of Missouri), gde je završio treću godinu u okviru programa koji je finansiran od strane američkog ministarstva spoljnih poslova (U.S. State Department). Strahinjina najrelevantnija praksa jeste ona na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, tokom koje je i objavio rad u naučnom časopisu Međunarodna politika, a koji se ticao uloge EU u procesu pomirenja između Srbije i Hrvatske. Kao najrelevantije volontersko iskustvo, Strahinja ističe angažman u Udruženju za UN Srbije, gde je imao priliku da, između ostalog, više puta učestvuje u organizovanju Beogradskog modela UN. On takođe ima i iskustvo iz predavačke delatnosti, s obzirom da je jedan semestar radio kao saradnik i stoga držao vežbe na predmetu Politički sistem Srbije. Govori engleski i italijanski, a trenutno uči španski.

  Miloš Janjić

  Mlađi istraživač

  Miloš se pridružio CEP-u u februaru 2018. godine nakon završenih master studija na Berlinskoj školi ekonomije i prava na smeru Međunarodna ekonomija. Tokom svojih master studija Miloš je imao priliku da izučava teme iz heterodoksne ekonomske teorije sa fokusom na pluralističke pristupe u razmatranju makroekonomskih politika. Pored makroekonomije, Miloš je aktivan u istraživanjima u oblasti međunarodne trgovine, međunarodnih ekonomskih odnosa i političke ekonomije. Pre master studija, Miloš je bio angažovan u korporativnom sektoru na pozicijama u finansijskom i marketinškom odeljenju u dve multinacionalne kompanije. Miloš je završio osnovne studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina. U toku studija Miloš je obavio i praksu u Agenciji za privredne registre i bio aktivan u nekoliko studentskih organizacija. U slobodno vreme Miloš se bavi kolekcionarstvom.

  Mirjana Pješčić

  Saradnica za finansije i računovodstvene poslove

  Dragan Momčilović

  Projektni asistent

  Dragan se pridružio timu CEP-a u decembru 2016. Pre angažmana u CEP-u obavio je stručnu praksu u Konvenciji Ujedinjenih Nacija za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD) u Bonu u Nemačkoj. U UNCCD-u je radio na projektima vezanim za institucionalnu podršku nerazvijenim zemljama u izgradnji kapaciteta za borbu protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta, suša i poplava i uključenju civilnog društva u ove procese. U avgustu i oktobru 2015 stekao je iskustvo u radu na dve svetske konferencije o klimatskim promenama u sektoru logistike (UNFCCC Climate Change Conference) Završio je master program Evropske studije - uprava i regulacije na Univerzitetu u Bonu, a pre toga osnovne studije politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Stažirao je i u marketinškoj agenciji NOA u Beogradu na poziciji asistenta za odnose sa javnošću, dok je tokom studija volontirao u više NVO i studentskih organizacija u kojima je aktivno radio na lokalnim i regionalnim projektima. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

  Mirela Obradović

  Projektna asistentkinja

  Mirela se pridružila CEP-ovom timu u septembru 2017. nakon tri meseca stažiranja. Svoju karijeru gradila je u oblasti bankarstva, gde je tokom dugogodišnjeg rada njen fokus interesovanja bio usmeren na finansije, računovodstvo, rad sa malim i  srednjim preduzećima i velikim korporativnim klijentima. Najznačajnije iskustvo stekla je radeći sa grupom odabranih stručnjaka prilikom osnivanja greenfield banke na tržištu Srbije. Govori engleski i nastoji da unapredi svoje znanje italijanskog i španskog jezika. Udata je i majka dvoje dece.

  Mina Kostić

  Projektna asistentkinja / mlađa istraživačica

  Mina je diplomirala psihologiju na Univerzitetu u Jorku, a nakon toga je stekla master diplomu iz oblasti organizacione i socijalne psihologije na London School of Economics and Political Science (LSE). Po povratku u Beograd, Mina je radila u državnim i međunarodnim kompanijama u oblasti ljudskih resursa, baveći se raznim zadacima: odnosi sa zaposlenima, finansijski menadžment, logistika, administracija, istraživanje, itd. Mina se pridružila CEP timu u januaru 2019. godine, kao projektna asistentkinja i mlađa istraživačica. Govori engleski tečno i ima srednje znanje francuskog i španskog jezika.

  Barbara Frej

  Saradnica

  Barbara Frej je diplomirala na Koledžu Evrope i ima višegodišnje profesionalno iskustvo u visokom javnom i privatnom sektoru, uključujući Evropski parlament, Instinctif partnere i nekoliko vladinih i organizacija civilnog društva. Dok je radila kao konsultant za odnose sa javnošću EU u Briselu, bila je aktivna u istraživanju i računovodstvu tako što je razvijala čvrste odnose sa klijentima i pronalazila rešenja za prepreke sa kojima se njihov biznis suočavao. Barbara ima iskustva u vođenju kampanja zagovaranja i projektima planiranja strategije za klijente koji se suočavaju sa neposrednim posledicama predloženog zakonodavstva i / ili vladinih akcija. Pre nego što je magistrirala evropske političke i administrativne studije na Koledžu Evrope u Brižu, Barbara je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tečno govori engleski, francuski i nemački.

  Majls Luis

  Urednik

  Majls se pridružio CEP timu kao interni urednik u junu 2019. godine nakon što je diplomirao na osnovnim studijama iz oblasti istorije i održivog razvoja na Univerzitetu Kolumbija. Tokom svog boravka na Kolumbiji, Majls je takođe studirao i u Francuskoj, Turskoj i Srbiji. Pisao je svoju diplomsku tezu o odnosima između planiranja i politike u istoriji Novog Beograda i od tada je duboko zainteresovan za političke strukture i istoriju Srbije i regiona Zapadnog Balkana. Majls je takođe već stažirao u CEP-u tokom leta 2018. godine, fokusirajući se u to vreme na teme održivog razvoja u Srbiji. Pre dolaska u CEP, Majls je imao druga iskustva u nevladinom sektoru, kao i u komercijalnom sektoru u svom rodnom gradu Njujorku. Engleski je njegov maternji jezik, ali on takođe govori francuski, malo turskog i naporno radi na poboljšanju svog srpsko-hrvatskog jezika.
  Nazad na vrh