• ENGENG
 • Ranka Miljenović

  Izvršna direktorka

  Ranka obavlja funkciju izvršne direktorke Centra za evropske politike od februara 2017. godine. Od jula 2014, kada se pridružila CEP-u, do februara 2017. bila je na poziciji više projektne menadžerke. Upravljala je projektima finansiranim iz sredstava Evropske unije (kako grantovima, tako i projektima tehničke podrške), nemačke razvojne pomoći i drugih donatora i odlično poznaje procedure finansijskog i narativnog izveštavanja. Od septembra 2015. do novembra 2017. godine obavljala je i funkciju menadžerke u Jedinici za upravljanje programom u okviru Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog kraljevstva, a ima i konsultantsko iskustvo za OECD, GIZ, EU itd. Pre angažovanja u CEP-u radila je u organima državne uprave nadležnim za privredu, na poslovima kreiranja i sprovođenja politike razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) i usklađivanja sa politikom razvoja ovog sektora u EU, kao i na pripremi i sprovođenju IPA projekata, kao i bilateralne razvojne pomoći. Sem toga, koordinirala je poslovima evropskih integracija u Ministarstvu privrede, bila zamenica sekretara Pregovaračke grupe 20 - Preduzetništvo i industrijska politika, kao i članica više drugih pregovaračkih grupa. Dve godine je radila i u privatnom sektoru. Usavršavala se na kursevima u zemlji i inostranstvu na temu evropskih integracija, politike razvoja MSPP i pravila EU o dodeli državne pomoći. Ranka je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, a do master diplome deli je master teza. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.  

  Milena Lazarević

  Programska direktorka

  Kao programska direktorka, Milena se bavi sveukupnom programskom strategijom CEP-a, kao i razvojem i upravljanjem sistemom provere kvaliteta unutar organizacije. U pogledu tematskog fokusa, ona je prevashodno odgovorna za programske oblasti Dobra vladavina (Good Governance) i Europe&us. Milena je priznata stručnjakinja za reformu javne uprave, regionalni razvoj i lokalni ekonomski razvoj, sa konsultantskim iskustvom unutar SIGMA/OECD, ReSPA i Svetske banke. U periodu 2014-2015, pored rada u CEP-u, vršila je dužnost specijalne savetnice potpredsednice Vlade Srbije zadužene za reformu javne uprave. Pre nego što je postala jedna od osnivača CEP-a, Milena je šest godina provela u državnoj upravi, radeći u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvu za državnu upravu kao savetnica za pitanja reforme javne uprave i administrativnih kapaciteta za pristupanje EU. Kao Sorošova stipendistkinja, diplomirala je u oblasti evropskih studija i međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Bugarskoj (AUBG), nakon čega je završila napredni Master evropskih studija na Koledžu Evrope, sa stipendijom Fondacije kralja Boduena. Ona je kasnije završila i Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Master studije evropskog upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Milena tečno govori engleski, francuski, italijanski i bugarski, a poznaje osnove nemačkog jezika. Udata je i majka je dvoje dece.

  Dušan Protić

  Programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost

  Dušan Protić je stručnjak sa jedinstvenim iskustvom koje prožima oblasti tržišne regulative, javnog prava i sistema javne uprave, i sa dokazanom sposobnošću konceptualizacije složenih regulatornih rešenja u kompleksnom okruženju. Po vokaciji pravnik, u periodu od 2001. godine do 2015. godine, obavljao funkcije zamenika i pomoćnika ministra u Ministarstvu pravde, Ministarstvu poljoprivrede, i u novije vreme u više mandata, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao rukovodilac normativnih poslova i drugostepenog upravnog postupka. Pored toga, obavljao i funkciju direktora Pravosudnog centra (današnja Pravosudna akademija), kao i rukovodioca pravnih poslova, u korporativnom sektoru. Ima položen pravosudni ispit i završenu Diplomatsku akademiju MSP. Govori engleski i francuski jezik.  

  Miloš Đinđić

  Programski menadžer i viši istraživač

  Miloš je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde je završio i master studije, modul Politička teorija, politička sociologija i institucije. Institucije i procedure Evropske unije i upravljanje projektnim ciklusom izučavao je u okviru programa Leadership Development Programme Koledža Evrope i Evropskog fonda za Balkan, kao i FutureLab Europe inicijative organizacija civilnog društva okupljenih oko Evropske alijanse za demokratsko građanstvo. Stažirao je i volontirao u više stranih i domaćih organizacija, uključujući Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Političku akademiju Austrijske narodne partije, Nacionalni demokratski institut i Evropski fond za Balkan. Alumnista je Beogradske otvorene škole, kao član XVI generacije studenata Odeljenja za napredne dodiplomske studije. Član tima CEP-a postao je u martu 2012. godine kao projektni asistent, da bi potom nastavio angažman kao istraživač. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.  

  Strahinja Subotić

  Programski menadžer i viši istraživač

  Strahinja se pridružio CEP timu u januaru 2017. godine kao mlađi istraživač u programskoj oblasti Europe&Us. Nakon što je unapređen u istraživača, od marta 2021. radi kao programski menadžer i viši istraživač. Na ovoj poziciji njegove ključne odgovornosti uključuju pripremu i sprovođenje istraživačkih projekata; istraživanje i objava publikacija; upuštanje u zagovarački proces; nadzor i razvoj veština kod mlađih kolega i stažista; i organizovanje javnih rasprava i drugih događaja na teme povezane sa EU. Strahinja je dokazani stručnjak u oblastima politike proširenja i poslova EU. Njegova druga područja ekspertize uključuju analizu sve većeg učešća spoljnih aktera kao što su Kina, Rusija i Turska na Zapadnom Balkanu, a posebno u Srbiji.

  Strahinja je trenutno doktorand na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kojem je i prvobitno diplomirao kao student generacije na politikološkom smeru. Master je završio na Centralno-evropskom Univerzitetu (CEU) u Mađarskoj, ostvarivši specijalizaciju iz društvene i političke teorije. Tome je prethodilo studiranje na Univerzitetu Misuri (University of Missouri), gde je završio treću godinu u okviru programa koji je finansiran od strane američkog ministarstva spoljnih poslova (U.S. State Department).

  Ljubica Kovačević

  Projektna menadžerka

  Ljubica je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za Iberijske studije gde je stekla zvanje profesora španskog jezika i hispanskih književnosti i nastavnika engleskog jezika. Karijeru je gradila u oblasti obrazovanja i rada/zapošljavanja, prvo kao profesor stranih jezika, a zatim radom na međunarodnim projektima u oblasti menadžmenta u obrazovanju sa fokusom na stručnom obrazovanju i obučavanju i Nacionalnom okviru kvalifikacija. Višegodišnjim radom stekla je bogato radno iskustvo u projektnoj administraciji i implementaciji vršeći funkciju asistenta, menadžera kancelarije i prevodioca/tumača. Centru za evropske politike pridružila se u januaru 2017. godine kao projektna asistentkinja u okviru programske oblasti Dobra vladavina, a potom napredovala na poziciju projektne menadžerke. Pored engleskog i španskog, raspolaže i osnovnim znanjem portugalskog (brazilskog) jezika.

  Branko Birač

  Projektni menadžer

  Branko poseduje skoro desetogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru, gde se najviše bavio implementacijom projekata, planiranjem, praćenjem i evaluacijom, izveštavanjem, koordinacijom brojnih timova, organizacijom različitih događaja, koordinacijom istraživanja, facilitiranjem seminara i radionica, razvojem priručnika i edukativnih alata, razvojem projekata i kampanja itd. Najviše se bavio temama prevencije nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja, promovisanjem rodne ravnopravnosti, pitanjima roda i posebno maskuliniteta, rušenjem stereotipa i borbom protiv diskriminacije, kao i razvijanjem aktivizma kod mladih, u ulozi programskog menadžera u Centru E8. Vodio je projekte podržane od strane CARE International, Austrijske razvojne agencije, U.S. State Department-a (Global Women, Peace and Security Initiative), Ambasade SAD, Ambasade Norveške, Evropske komisije, UNICEF-a, UNFPA-a, OEBS-a itd. Zvanje mastera pedagogije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stažirao je godinu dana u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine i kraće radio u osnovnoj školi Skadarlija. Govori tečno engleski. Strastveni hobi mu je fotografija.

  Anesa Omeragić

  Koordinatorka za komunikacije i organizaciju događaja

  Kao koordinatorka za komunikacije i organizaciju događaja, Anesa pomaže širenju ključnih poruka CEP-a, podjednako ka svim ciljnim grupama. Njena zaduženja su direktna i posredna komunikacija sa medijima i organizacija događaja, priprema izjava i saopštenja za medije, pozivanje medija i komunikacija u vezi sa detaljima događaja, itd. U njena zaduženja spadaju i vođenje zvaničnog sajta organizacije - pisanje izveštaja o događajima i aktivnostima CEP-a i njihovo postavljanje na sajt, uređivanje grafičkih, vizuelnih i tekstualnih sadržaja sajta i uređivanje svih publikacija CEP-a – tekstova i materijala na sajtu organizacije, uključujući tromesečni bilten i štampane publikacije, kao i vođenje profila organizacije na društvenim mrežama i komunikcija sa širom javnošću putem ovih mreža. Anesa je završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul međunarodna politika, i master studije politikologije na istom fakultetu. Tokom osnovnih studija, stažirala je u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i u kancelariji Zaštitnika građana. Alumnistkinja je XXIII generacije programa Studije Budućnosti Beogradske otvorene škole, I generacije Civil Rights Defenders Škole ljudskih prava i II generacije LIBEK-ove Akademije liberalne politike. Na Fakultetu političkih nauka završila je kurs Primenjena retorika i Debatni kurs. CEP-u se pridružila u februaru 2017 kao asistentkinja za komunikacije i organizaciju događaja. Na poziciji koordinatorke je od januara 2019. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

  Vladimir Mihajlović

  Istraživač

  Vladimir je istraživač u oblasti javne uprave i javnih politika, sa iskustvom u procesu reforme javne uprave u Srbiji i ekspertizom u reformi sistema plata, upravljanju ljudskim resursima, reorganizaciji javne uprave itd. Iskustvo rada i u vladinom i u nevladinom sektoru omogućava mu sveobuhvatan pristup u istraživanju i analizi javne uprave. Od jula 2014. do avgusta 2016. godine radio je kao savetnik u Kabinetu potpredsednice Vlade i ministarke državne uprave i lokalne samouprave. Pre angažmana u Vladi, radio je u nekoliko nevladinih organizacija, uključujući i CEP. Od 2016. godine je angažovan na brojnim projektima u oblasti reforme javne uprave kao konsultant Svetske banke (WB), Saveta Evrope (CoE), Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF), Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Centra za visoke ekonomske studije (CEVES), Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) itd. Vladimir je zvanje diplomiranog politikologa stekao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na istom fakultetu završio master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika. Govori engleski jezik.

  Dragana Bajić

  Istraživačica

  Dragana ostvaruje istraživački rad u okviru programskih oblasti Dobra uprava i Europe&us. U aprilu 2016. bila je polaznica RRPP Istraživačke akademije – sveobuhvatnom treningu o istraživačkim metodama u društvenim naukama za mlađe istraživače sa Zapadnog Balkana. Godine 2015. završila je letnju školu Jagelonskog univerziteta u Krakovu „Democracy, Expertise and Power: Making a New Europe in the Era of Globalisation", predstavivši temu „The EU's Enlargement Agenda as a Tool for Ensuring Democratisation and Stability in the Western Balkans". Tokom studija stažirala je u drugim think tank organizacijama i provela je nekoliko meseci u srpskom sedištu međunarodne medijske mreže EurActiv, gde je izveštavala o evropskoj politici i temama vezanim za integraciju Srbije u EU. Dragana je posebno zainteresovana za proces proširenja EU. Diplomu mastera prava evropskih integracija stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad "The Principle of Good Neighbourliness in the EU Enlargement Context: How Strict Conditionality for Serbia?" Završila je osnovne akademske studije međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tečno govori engleski jezik. Bavi se lingvistikom i lekturom. CEP timu se pridružila u julu 2014.

  Katarina Grga

  Istraživačica

  Katarina se CEP timu pridružila u junu 2020. godine. Diplomirala je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao stipendista Francuske vlade, stekla je i zvanje Mastera prava na Univerzitetu Paris 1 Panthéon-Sorbonne u Parizu iz oblasti medjunarodnog ekonomskog prava. Tokom dosadašnje karijere, radila je u jednoj od vodećih domaćih advokatskih kancelarija iz oblasti privrednog prava iz Beograda, a potom i u stranoj advokatskoj kancelariji specijalizovanoj za privrednu arbitražu i međunarodno pravo iz Ženeve. Tokom studija, stažirala je u Kancelariji Zaštitnika građana i učestvovala u radu pravnih klinika za borbu protiv diskriminacije i za porodično pravo, te bila na praksi u jednoj od četiri vodeće konsultantske kuće iz oblasti poreskog prava. Osim toga, kao članica tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvovala je na dva prestižna međunarodna takmičenja u simulaciji suđenja iz međunarodnog prava, u Vašingtonu i u Frankfurtu. Na takmičenju 2013 FDI International Arbitration Moot Court Competition u Frankfurtu, sa timom Pravnog fakulteta osvojila je treću nagradu za najbolje napisanu tužbu, koja je potom i objavljena u jednom međunarodnom časopisu. 2019. godine položila je i Pravosudni ispit. Tečno govori engleski, francuski i italijanski jezik.

  Sanja Petkovska

  Istraživačica

  Dr Sanja Petkovska prirdužila se Centru za evropske politike (CEP) u oktobru 2021. godine na poziciji istraživačice. Njen prethodni profesionalni angažman obuhvata dugogodišnje paralelno zalaganje u akademskom i neprofitnom sektoru. Glavne oblasti njenih istraživačkih interesovanja su obrazovanje, kultura i javne politike. Master teza koju je obdranila na Filozofskom fakultetu 2009. godine objavljena je pod nazivom "Ideja univerziteta i Bolonjski proces" 2010. godine za Zadužbinu Andrejević. Odbranila je doktorsku disertaciju na temu internacionalizacije naučne i istraživačke politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2017. godine. U sklopu saradnje sa neprofitnim i međunarodnim organizacijama realizovala je veći broj značajnih analiza među kojima se izdvaja studija "Javne politike Srbije" iz 2011. godine. Autorka je brojnih naučnih radova na srpskom i engleskom jeziku objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima. Aktivno je uključena u nekoliko međunarodnih inicijativa među kojima je projekat Centra za napredne studije (CAS) iz Sofije koji se tiče budućnosti društvenih nauka i okvira njihovog finansiranja i evaluacije, angažman u sklopu međunarodne akademske mreže Dialoguing Posts, kao i angažman na izradi knjige o progresivnim politikama za postsocijalističke zemlje koja je ugovorena za izdavačkom kućom Routledge. Među njenim hobijima su biciklizam i pisanje poezije. Pored engleskog služi se i italijanskim, ruskim i holandskim jezikom na početnom nivou.

  Lola Paunović

  Mlađa istraživačica

  Lola se pridružila CEP timu u decembru 2020. kao mlađa istraživačica nakon tromesečnog stažiranja. Zvanje Mastera (M.Sc.) je stekla na Katoličkom univerzitetu Luven (KU Leuven) na smeru međunarodne politike sa specijalizacijom u migracionim politikama. Osnovne studije iz sociologije i međunarodnih odnosa je završila na Univerzitetu Severne Karoline u Vilmingtonu (UNCW), SAD. Dobitnica je Sociology Excellence Award za najviši prosek u generaciji, i proglašena za studenta generacije na Fakultetu za sociologiju. Srednju školu je završila u Dar es Salamu, u Tanzaniji. Tokom srednje škole i studija, bavila se volonterizmom i omladinskim aktivizmom, kroz koji je stekla interesovanje za omladinsku politiku. Alumna je četvrte generacije Akademije omladinske politike koju je završila kao stipendista Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS). Takođe je članica Saveta za mlade pri Vladi Republike Srbije. Stažirala u Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) gde je radila sa migrantima u prihvatnim centrima širom Srbije. Pored maternjeg srpskog, tečno govori engleski i španski i služi se svahilijem.

  Miloš Pavković

  Mlađi istraživač

  Miloš se pridružio CEP-u u 2021. na poziciji mlađeg istraživača u okviru programske oblasti Europe&us. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2017. Diplomu master studija dobio je takođe na Fakultetu političkih nauka u okviru Zajedničkog interdisciplinarnog programa studija Jugoistočne Evrope. Tokom akademske 2018/2019 godine studirao je i istraživao za potrebe pisanja master rada na Univerzitetu u Gracu, Austrija. Njegov studijski boravak na Univerzitetu u Gracu podržan je Erazmus plus stipendijom. Miloš trenutno završava svoj drugi master rad na Departmanu političkih nauka Centralnoevropskog univerziteta (CEU) u Beču, Austrija. Tokom studija na CEU, Miloš je izabran kao član Akademskog senata – jednog od najviših upravnih tela Univerziteta i bio aktivan na programu prakse u okviru Kancelarije za regrutaciju studenata. Dobitnik je Dositijeve stipendije za najbolje srpske studente u inostranstvu od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Pre nego što se priključio CEP-u Miloš je radio kao spoljni istraživački saradnik u Hermes institutu za međunarodne poslove, bezbednost i geoekonomiju. U periodu 2017-2018, bio je koordinator tima za međunarodnu saradnju u okviru Centra za međunarodnu javnu politiku (CMJP) i učestvovao je u sprovođenju dva istraživanja javnog mnjenja na nacionalnom nivou o spoljnoj politici Srbije i preduzetništvu među mladima. Tokom 2018 godine bio je posmatrač na lokalnim izborima u Beogradu ispred Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), a takođe je bio na letnjoj praksi u Coca-Cola HBC u sektoru prodaje u Timu planiranja potražnje. Tokom 2016 i 2017 takođe je bio panelista na temu „Politički sistem Srbije“ na dva seminara u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI). Miloš je profesionalnu karijeru započeo 2016 na poziciji projektnog asistenta u CeSID-u – jednoj od najstarijih nevladinih organizacija u Srbiji. Učestvovao je na mnogim konferencijama i seminarima, uključujući Ajn Rend Konferenciju u Pragu (2019), Beogradski strateški dijalog (2019) i OEBS Zimsku školu o demokratiji i političkim partijama (2020) i objavio je nekoliko radova uključujući jedan za Ministarstvo za evropske integracije. Polja interesovanja su mu političke nauke, komparativna politika, Evropska unija i evropske integracije, demokratija i demokratski razvoj i region Zapadnog Balkana.

  Milica Škorić

  Mlađa istraživačica

  Milica se priključila CEP timu u junu 2021.godine kao mlađa istraživačica. Poseduje višegodišnje iskustvo u civilnom sektoru, kao asistentkinja na projektima, spoljna saradnica, tim liderka i aktivistkinja. Radila na projektima podržanim od strane USAID-a, SIDA, FOD-a, HBS-a, BFPE-a, BOŠ-a  i drugima. Trenutno je doktorand na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kom je završila osnovne studije politikologije i master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika. Tokom studija bila je saradnik u nastavi na predmetu Javna uprava i praktikantkinja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u sektoru za antidiskriminacione politike i rodnu ravnopravnost. Milica je završila više obuka o društvenom organizovanju i digitalnom marketingu. Autorka je nekoliko naučnih radova iz oblasti službeničkog sistema i javnih agencija. Govori engleski jezik.

  Ana Milinković

  Mlađa istraživačica

  Ana se pridružila CEP-u u avgustu 2021. kao mlađi istraživač. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Ekonomska analiza, sa glavnim fokusom na mikroekonomiju i industrijsku organizaciju. Master studije iz ekonomije je završila na Univerzitetu u Bolonji. Tokom druge godine master studija radila je kao asistent istraživač na Univerzitetu u Bolonji. Njen istraživački fokus bio je na primenjenoj ekonometriji u različitim oblastima, uključujući tržište rada, procese usvajanja, kriminal i životnu sredinu. Kroz to iskustvo i razne kurseve koje je pohađala, postala je iskusan korisnik softvera za analizu podataka, kao što su STATA i SPSS. Pohađala je brojne radionice i seminare iz oblasti ekonomije i industrijske organizacije. Po povratku u Srbiju radila je u Centru za cirkularnu ekonomiju (CIREKON) u Beogradu. Tečno govori engleski, španski i italijanski jezik.

  Sava Mitrović

  Mlađi istraživač

  Sava se pridružio CEP-u u novembru 2021. godine na poziciji mlađeg istraživača u okviru programske oblasti Dobra vladavina, nakon obavljene jednomesečne prakse. Završio je međunarodne studije, modul evropske integracije, na Fakultetu političkih nauka, kao jedini student u generaciji sa prosečnom ocenom 10. Trenutno pohađa master međunarodne politike na istom fakultetu. Profesionalno usavršavanje započeo je u Centru za međunarodnu javnu politiku gde je kao koordinator Sektora za međunarodnu saradnju rukovodio brojnim projektima, uključujući organizaciju i koordinaciju projekta „Beogradski model američkog Senata“, pod pokrivetljstvom Ambasade SAD u Beogradu. Sava je predstavljao Fakultet političkih nauka na evropskom takmičenju iz međunarodnog prava u Ljubljani 2019. godine. Učestvovao je na projektu „Clemson Spring Semester Abroad, University of Belgrade 2019“, zajedno sa studentima Univerziteta Klemson iz Južne Karoline. Pohađao je Letnju školu američkih studija i učestvovao na Regionalnoj školi evropskih integracija u Budvi. Takođe je učestvovao na Beogradskom bezbednosnom forumu 2019. godine. Bio je angažovan na međunarodnom projektu „Jačanje studentskih veština u debatovanju i promocija demokratskih vrednosti među mladima“ u organizaciji Centra za evroatlantske studije i slovačke organizacije MESA10. Bio je deo projektnog tima za praćenje izbora u Sjedinjenim Američkim Državama koji je realizovao Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative, uz podršku Аmbasade SAD u Beogradu. Bio je angažovan kao edukativni partner i predavač na međunarodnom projektu „Europe3D“ u organizaciji Evropske studentske projektne organizacije. Objavio je naučni rad u četvrtom broju stručnog časopisa „Politeuma“. Polja interesovanja su mu evropske integracije, balkanski odnosi, kao i ekologija i energetika. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim jezikom.

  Maša Moravčević

  Projektna asistentkinja

  Maša je zvanje mastera stekla  na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke (LSE) na smeru  Međunarodni odnosi. Master rad je napisala  na temu Pluralizam medija i demokratski procesi: slučaj lokalnih izbora u Srbiji 1996/97. Diplomirala je  istoriju i filozofiju na Univerzitetu u Kentu. Tokom studija stažirala je  u Ujedinjenim nacijama u Beogradu. Tamo je obavljala poslove vezane  za političku analizu publikacije Generalnog sekretarijata Saveta Evropske unije; „Proces proširenja, stabilizacije i pridruživanja“. Takođe, radila  je i na identifikovanju regionalnih procesa, pratila forume i događaje koji se tiču političkih i bezbednosnih pitanja koje organizuju države članice, EU i drugi (npr. Berlinski proces, RICO, bezbednosni forumi itd.). U YUCOM-u je bila angazovana na projektu koji se odnosi na nacionalne manjine u Srbiji i njihovu interakciju sa vladom. Ucestvovala  je na konferenciji Model Ujedinjenih nacija u organizaciji Harvarda za koju je nagrađena nagradom za najboljeg delegata. Tečno govori engleski i trenutno usavršava francuski.

  Kristina Velimirović

  Projektna asistentkinja

  Kristina se pridružila CEP-u u septembru 2021. kao projektna asistentkinja, nakon prethodno obavljene dvomesečne prakse. Osnovne akademske studije završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je diplomirala na smeru Međunarodni odnosi i diplomatija. Kristina trenutno pohađa master evropskih studija na istom fakultetu. U toku studija je provela godinu dana na Karlovom univerzitetu u Pragu, u sklopu Erasmus+ programa razmene studenta. Takođe, bila je polaznik Erasmus+ projekta Kreiranja i analiza javnih politika gde je završila dva interdisciplinarna kursa – Primenjenu analizu javnih politika: pravni, sociološki i ekonomski aspekti i Bezbednosne politike Srbije. Ima iskustva u organizaciji seminara i konferencija, što je bio deo njenih zaduženja u okviru tima za međunarodnu saradnju Centra za međunarodnu javnu politiku (CMJP), gde je takođe učestvovala u sprovođenju dva istraživanja javnog mnjenja na nacionalnom nivou, o spoljnoj politici Srbije i rodnoj ravnopravnosti. Učestvovala je na brojnim regionalnim i međunarodnim događajima, uključujući BIMUN 2018, Beogradski bezbednosni forum 2019. i 2020. godine i Regionalnu letnju školu u Baru 2021. koja se bavila pitanjima demokratije i identiteta na Zapadnom Balkanu. Polja interesovanja su joj EU i evropske integracije, međunarodna i bezbednosna politika. Tečno govori engleski i poseduje osnovno znanje nemačkog jezika.

  Mirjana Pješčić

  Saradnica za finansije i računovodstvene poslove

  Marija Drezgić

  Asistenkinja za finansije

  Marija je posle akademskih studija u oblasti muzičke umetnosti, 2003. godine magistrirala istraživacku psihologiju na državnom univerzitetu u San Francisku, Kalifornija. U Americi se od 2003-2013 bavila istaživackim radom u oblasti psihologije i psihometrijom, sa fokusom na neuropsihologiju. Tu je stekla veliko iskustvo kako u istraživačkom radu tako i u administriranju i tumačenju velikog broja testova: inteligencije, kognitivnih sposobnosti, licnosti, neuropsiholoških testova. Višegodisnjim radom u neuropsiholoskoj laboratoriji, stekla je i značajno iskustvo u kreiranju razlicitih vrsta kako standardnih, tako i kompjuterizovanih testova. Ta iskustva je potom primenjivala i radeći na državnom univerzitetu Berkli u Kaliforniji. Kreirala je i održavala websajt istraživacke laboratorije. Marija se pridružila  CEP  timu 2013. godine gde radi kao starija istraživačica i finansijska asistenktinja. Govori engleski i služi se ruskim i nemačkim jezikom. Bavi se i dirigovanjem u nekoliko prestiznih beogradskih horova. Udata je i ima troje dece.

  Nazad na vrh