• ENGENG
 • Ranka Miljenović

  Izvršna direktorka

  Ranka obavlja funkciju izvršne direktorke Centra za evropske politike od februara 2017. godine. Od jula 2014, kada se pridružila CEP-u, do februara 2017. bila je na poziciji više projektne menadžerke. Upravljala je projektima finansiranim iz sredstava Evropske unije (kako grantovima, tako i projektima tehničke podrške), nemačke razvojne pomoći i drugih donatora i odlično poznaje procedure finansijskog i narativnog izveštavanja. Od septembra 2015. do novembra 2017. godine obavljala je i funkciju menadžerke u Jedinici za upravljanje programom u okviru Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog kraljevstva, a ima i konsultantsko iskustvo za OECD, GIZ, EU itd. Pre angažovanja u CEP-u radila je u organima državne uprave nadležnim za privredu, na poslovima kreiranja i sprovođenja politike razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) i usklađivanja sa politikom razvoja ovog sektora u EU, kao i na pripremi i sprovođenju IPA projekata, kao i bilateralne razvojne pomoći. Sem toga, koordinirala je poslovima evropskih integracija u Ministarstvu privrede, bila zamenica sekretara Pregovaračke grupe 20 - Preduzetništvo i industrijska politika, kao i članica više drugih pregovaračkih grupa. Dve godine je radila i u privatnom sektoru. Usavršavala se na kursevima u zemlji i inostranstvu na temu evropskih integracija, politike razvoja MSPP i pravila EU o dodeli državne pomoći. Ranka je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi, a do master diplome deli je master teza. Tečno govori engleski, a služi se francuskim i italijanskim jezikom.  

  Milena Lazarević

  Programska direktorka

  Kao programska direktorka, Milena se bavi sveukupnom programskom strategijom CEP-a, kao i razvojem i upravljanjem sistemom provere kvaliteta unutar organizacije. U pogledu tematskog fokusa, ona je prevashodno odgovorna za programske oblasti Dobra vladavina (Good Governance) i Europe&us. Milena je priznata stručnjakinja za reformu javne uprave, regionalni razvoj i lokalni ekonomski razvoj, sa konsultantskim iskustvom unutar SIGMA/OECD, ReSPA i Svetske banke. U periodu 2014-2015, pored rada u CEP-u, vršila je dužnost specijalne savetnice potpredsednice Vlade Srbije zadužene za reformu javne uprave. Pre nego što je postala jedna od osnivača CEP-a, Milena je šest godina provela u državnoj upravi, radeći u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Ministarstvu za državnu upravu kao savetnica za pitanja reforme javne uprave i administrativnih kapaciteta za pristupanje EU. Kao Sorošova stipendistkinja, diplomirala je u oblasti evropskih studija i međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu u Bugarskoj (AUBG), nakon čega je završila napredni Master evropskih studija na Koledžu Evrope, sa stipendijom Fondacije kralja Boduena. Ona je kasnije završila i Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Master studije evropskog upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Milena tečno govori engleski, francuski, italijanski i bugarski, a poznaje osnove nemačkog jezika. Udata je i majka je dvoje dece.

  Dušan Protić

  Programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost

  Dušan Protić je stručnjak sa jedinstvenim iskustvom koje prožima oblasti tržišne regulative, javnog prava i sistema javne uprave, i sa dokazanom sposobnošću konceptualizacije složenih regulatornih rešenja u kompleksnom okruženju. Po vokaciji pravnik, u periodu od 2001. godine do 2015. godine, obavljao funkcije zamenika i pomoćnika ministra u Ministarstvu pravde, Ministarstvu poljoprivrede, i u novije vreme u više mandata, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao rukovodilac normativnih poslova i drugostepenog upravnog postupka. Pored toga, obavljao i funkciju direktora Pravosudnog centra (današnja Pravosudna akademija), kao i rukovodioca pravnih poslova, u korporativnom sektoru. Ima položen pravosudni ispit i završenu Diplomatsku akademiju MSP. Govori engleski i francuski jezik.  

  Miloš Đinđić

  Programski menadžer i viši istraživač

  Miloš je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde je završio i master studije, modul Politička teorija, politička sociologija i institucije. Institucije i procedure Evropske unije i upravljanje projektnim ciklusom izučavao je u okviru programa Leadership Development Programme Koledža Evrope i Evropskog fonda za Balkan, kao i FutureLab Europe inicijative organizacija civilnog društva okupljenih oko Evropske alijanse za demokratsko građanstvo. Stažirao je i volontirao u više stranih i domaćih organizacija, uključujući Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Političku akademiju Austrijske narodne partije, Nacionalni demokratski institut i Evropski fond za Balkan. Alumnista je Beogradske otvorene škole, kao član XVI generacije studenata Odeljenja za napredne dodiplomske studije. Član tima CEP-a postao je u martu 2012. godine kao projektni asistent, da bi potom nastavio angažman kao istraživač. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.  

  Strahinja Subotić

  Programski menadžer i viši istraživač

  Strahinja se pridružio CEP timu u januaru 2017. godine kao mlađi istraživač u programskoj oblasti Europe&Us. Nakon što je unapređen u istraživača, od marta 2021. radi kao programski menadžer i viši istraživač. Na ovoj poziciji njegove ključne odgovornosti uključuju pripremu i sprovođenje istraživačkih projekata; istraživanje i objava publikacija; upuštanje u zagovarački proces; nadzor i razvoj veština kod mlađih kolega i stažista; i organizovanje javnih rasprava i drugih događaja na teme povezane sa EU. Strahinja je dokazani stručnjak u oblastima politike proširenja i poslova EU. Njegova druga područja ekspertize uključuju analizu sve većeg učešća spoljnih aktera kao što su Kina, Rusija i Turska na Zapadnom Balkanu, a posebno u Srbiji.

  Strahinja je trenutno doktorand na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kojem je i prvobitno diplomirao kao student generacije na politikološkom smeru. Master je završio na Centralno-evropskom Univerzitetu (CEU) u Mađarskoj, ostvarivši specijalizaciju iz društvene i političke teorije. Tome je prethodilo studiranje na Univerzitetu Misuri (University of Missouri), gde je završio treću godinu u okviru programa koji je finansiran od strane američkog ministarstva spoljnih poslova (U.S. State Department).

  Ljubica Kovačević

  Projektna menadžerka

  Ljubica je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za Iberijske studije gde je stekla zvanje profesora španskog jezika i hispanskih književnosti i nastavnika engleskog jezika. Karijeru je gradila u oblasti obrazovanja i rada/zapošljavanja, prvo kao profesor stranih jezika, a zatim radom na međunarodnim projektima u oblasti menadžmenta u obrazovanju sa fokusom na stručnom obrazovanju i obučavanju i Nacionalnom okviru kvalifikacija. Višegodišnjim radom stekla je bogato radno iskustvo u projektnoj administraciji i implementaciji vršeći funkciju asistenta, menadžera kancelarije i prevodioca/tumača. Centru za evropske politike pridružila se u januaru 2017. godine kao projektna asistentkinja u okviru programske oblasti Dobra vladavina, a potom napredovala na poziciju projektne menadžerke. Pored engleskog i španskog, raspolaže i osnovnim znanjem portugalskog (brazilskog) jezika.

  Branko Birač

  Projektni menadžer

  Branko poseduje skoro desetogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru, gde se najviše bavio implementacijom projekata, planiranjem, praćenjem i evaluacijom, izveštavanjem, koordinacijom brojnih timova, organizacijom različitih događaja, koordinacijom istraživanja, facilitiranjem seminara i radionica, razvojem priručnika i edukativnih alata, razvojem projekata i kampanja itd. Najviše se bavio temama prevencije nasilja i posebno rodno zasnovanog nasilja, promovisanjem rodne ravnopravnosti, pitanjima roda i posebno maskuliniteta, rušenjem stereotipa i borbom protiv diskriminacije, kao i razvijanjem aktivizma kod mladih, u ulozi programskog menadžera u Centru E8. Vodio je projekte podržane od strane CARE International, Austrijske razvojne agencije, U.S. State Department-a (Global Women, Peace and Security Initiative), Ambasade SAD, Ambasade Norveške, Evropske komisije, UNICEF-a, UNFPA-a, OEBS-a itd. Zvanje mastera pedagogije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stažirao je godinu dana u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine i kraće radio u osnovnoj školi Skadarlija. Govori tečno engleski. Strastveni hobi mu je fotografija.

  Anesa Omeragić

  Koordinatorka za komunikacije i organizaciju događaja

  Kao koordinatorka za komunikacije i organizaciju događaja, Anesa pomaže širenju ključnih poruka CEP-a, podjednako ka svim ciljnim grupama. Njena zaduženja su direktna i posredna komunikacija sa medijima i organizacija događaja, priprema izjava i saopštenja za medije, pozivanje medija i komunikacija u vezi sa detaljima događaja, itd. U njena zaduženja spadaju i vođenje zvaničnog sajta organizacije - pisanje izveštaja o događajima i aktivnostima CEP-a i njihovo postavljanje na sajt, uređivanje grafičkih, vizuelnih i tekstualnih sadržaja sajta i uređivanje svih publikacija CEP-a – tekstova i materijala na sajtu organizacije, uključujući tromesečni bilten i štampane publikacije, kao i vođenje profila organizacije na društvenim mrežama i komunikcija sa širom javnošću putem ovih mreža. Anesa je završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, modul međunarodna politika, i master studije politikologije na istom fakultetu. Tokom osnovnih studija, stažirala je u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku i u kancelariji Zaštitnika građana. Alumnistkinja je XXIII generacije programa Studije Budućnosti Beogradske otvorene škole, I generacije Civil Rights Defenders Škole ljudskih prava i II generacije LIBEK-ove Akademije liberalne politike. Na Fakultetu političkih nauka završila je kurs Primenjena retorika i Debatni kurs. CEP-u se pridružila u februaru 2017 kao asistentkinja za komunikacije i organizaciju događaja. Na poziciji koordinatorke je od januara 2019. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

  Vladimir Mihajlović

  Istraživač

  Vladimir je istraživač u oblasti javne uprave i javnih politika, sa iskustvom u procesu reforme javne uprave u Srbiji i ekspertizom u reformi sistema plata, upravljanju ljudskim resursima, reorganizaciji javne uprave itd. Iskustvo rada i u vladinom i u nevladinom sektoru omogućava mu sveobuhvatan pristup u istraživanju i analizi javne uprave. Od jula 2014. do avgusta 2016. godine radio je kao savetnik u Kabinetu potpredsednice Vlade i ministarke državne uprave i lokalne samouprave. Pre angažmana u Vladi, radio je u nekoliko nevladinih organizacija, uključujući i CEP. Od 2016. godine je angažovan na brojnim projektima u oblasti reforme javne uprave kao konsultant Svetske banke (WB), Saveta Evrope (CoE), Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF), Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Centra za visoke ekonomske studije (CEVES), Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) itd. Vladimir je zvanje diplomiranog politikologa stekao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na istom fakultetu završio master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika. Govori engleski jezik.

  Dragana Bajić

  Istraživačica

  Dragana ostvaruje istraživački rad u okviru programskih oblasti Dobra uprava i Europe&us. U aprilu 2016. bila je polaznica RRPP Istraživačke akademije – sveobuhvatnom treningu o istraživačkim metodama u društvenim naukama za mlađe istraživače sa Zapadnog Balkana. Godine 2015. završila je letnju školu Jagelonskog univerziteta u Krakovu „Democracy, Expertise and Power: Making a New Europe in the Era of Globalisation", predstavivši temu „The EU's Enlargement Agenda as a Tool for Ensuring Democratisation and Stability in the Western Balkans". Tokom studija stažirala je u drugim think tank organizacijama i provela je nekoliko meseci u srpskom sedištu međunarodne medijske mreže EurActiv, gde je izveštavala o evropskoj politici i temama vezanim za integraciju Srbije u EU. Dragana je posebno zainteresovana za proces proširenja EU. Diplomu mastera prava evropskih integracija stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad "The Principle of Good Neighbourliness in the EU Enlargement Context: How Strict Conditionality for Serbia?" Završila je osnovne akademske studije međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tečno govori engleski jezik. Bavi se lingvistikom i lekturom. CEP timu se pridružila u julu 2014.

  Katarina Grga

  Istraživačica

  Katarina se CEP timu pridružila u junu 2020. godine. Diplomirala je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao stipendista Francuske vlade, stekla je i zvanje Mastera prava na Univerzitetu Paris 1 Panthéon-Sorbonne u Parizu iz oblasti medjunarodnog ekonomskog prava. Tokom dosadašnje karijere, radila je u jednoj od vodećih domaćih advokatskih kancelarija iz oblasti privrednog prava iz Beograda, a potom i u stranoj advokatskoj kancelariji specijalizovanoj za privrednu arbitražu i međunarodno pravo iz Ženeve. Tokom studija, stažirala je u Kancelariji Zaštitnika građana i učestvovala u radu pravnih klinika za borbu protiv diskriminacije i za porodično pravo, te bila na praksi u jednoj od četiri vodeće konsultantske kuće iz oblasti poreskog prava. Osim toga, kao članica tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvovala je na dva prestižna međunarodna takmičenja u simulaciji suđenja iz međunarodnog prava, u Vašingtonu i u Frankfurtu. Na takmičenju 2013 FDI International Arbitration Moot Court Competition u Frankfurtu, sa timom Pravnog fakulteta osvojila je treću nagradu za najbolje napisanu tužbu, koja je potom i objavljena u jednom međunarodnom časopisu. 2019. godine položila je i Pravosudni ispit. Tečno govori engleski, francuski i italijanski jezik.

  Sanja Petkovska

  Istraživačica

  Dr Sanja Petkovska prirdužila se Centru za evropske politike (CEP) u oktobru 2021. godine na poziciji istraživačice. Njen prethodni profesionalni angažman obuhvata dugogodišnje paralelno zalaganje u akademskom i neprofitnom sektoru. Glavne oblasti njenih istraživačkih interesovanja su obrazovanje, kultura i javne politike. Master teza koju je obdranila na Filozofskom fakultetu 2009. godine objavljena je pod nazivom "Ideja univerziteta i Bolonjski proces" 2010. godine za Zadužbinu Andrejević. Odbranila je doktorsku disertaciju na temu internacionalizacije naučne i istraživačke politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2017. godine. U sklopu saradnje sa neprofitnim i međunarodnim organizacijama realizovala je veći broj značajnih analiza među kojima se izdvaja studija "Javne politike Srbije" iz 2011. godine. Autorka je brojnih naučnih radova na srpskom i engleskom jeziku objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima. Aktivno je uključena u nekoliko međunarodnih inicijativa među kojima je projekat Centra za napredne studije (CAS) iz Sofije koji se tiče budućnosti društvenih nauka i okvira njihovog finansiranja i evaluacije, angažman u sklopu međunarodne akademske mreže Dialoguing Posts, kao i angažman na izradi knjige o progresivnim politikama za postsocijalističke zemlje koja je ugovorena za izdavačkom kućom Routledge. Među njenim hobijima su biciklizam i pisanje poezije. Pored engleskog služi se i italijanskim, ruskim i holandskim jezikom na početnom nivou.

  Miloš Pavković

  Mlađi istraživač

  Miloš se pridružio CEP-u u 2021. na poziciji mlađeg istraživača u okviru programske oblasti Europe&us. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2017. Diplomu master studija dobio je takođe na Fakultetu političkih nauka u okviru Zajedničkog interdisciplinarnog programa studija Jugoistočne Evrope. Tokom akademske 2018/2019 godine studirao je i istraživao za potrebe pisanja master rada na Univerzitetu u Gracu, Austrija. Njegov studijski boravak na Univerzitetu u Gracu podržan je Erazmus plus stipendijom. Miloš trenutno završava svoj drugi master rad na Departmanu političkih nauka Centralnoevropskog univerziteta (CEU) u Beču, Austrija. Tokom studija na CEU, Miloš je izabran kao član Akademskog senata – jednog od najviših upravnih tela Univerziteta i bio aktivan na programu prakse u okviru Kancelarije za regrutaciju studenata. Dobitnik je Dositijeve stipendije za najbolje srpske studente u inostranstvu od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Pre nego što se priključio CEP-u Miloš je radio kao spoljni istraživački saradnik u Hermes institutu za međunarodne poslove, bezbednost i geoekonomiju. U periodu 2017-2018, bio je koordinator tima za međunarodnu saradnju u okviru Centra za međunarodnu javnu politiku (CMJP) i učestvovao je u sprovođenju dva istraživanja javnog mnjenja na nacionalnom nivou o spoljnoj politici Srbije i preduzetništvu među mladima. Tokom 2018 godine bio je posmatrač na lokalnim izborima u Beogradu ispred Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), a takođe je bio na letnjoj praksi u Coca-Cola HBC u sektoru prodaje u Timu planiranja potražnje. Tokom 2016 i 2017 takođe je bio panelista na temu „Politički sistem Srbije“ na dva seminara u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI). Miloš je profesionalnu karijeru započeo 2016 na poziciji projektnog asistenta u CeSID-u – jednoj od najstarijih nevladinih organizacija u Srbiji. Učestvovao je na mnogim konferencijama i seminarima, uključujući Ajn Rend Konferenciju u Pragu (2019), Beogradski strateški dijalog (2019) i OEBS Zimsku školu o demokratiji i političkim partijama (2020) i objavio je nekoliko radova uključujući jedan za Ministarstvo za evropske integracije. Polja interesovanja su mu političke nauke, komparativna politika, Evropska unija i evropske integracije, demokratija i demokratski razvoj i region Zapadnog Balkana.

  Milica Škorić

  Mlađa istraživačica

  Milica se priključila CEP timu u junu 2021.godine kao mlađa istraživačica. Poseduje višegodišnje iskustvo u civilnom sektoru, kao asistentkinja na projektima, spoljna saradnica, tim liderka i aktivistkinja. Radila na projektima podržanim od strane USAID-a, SIDA, FOD-a, HBS-a, BFPE-a, BOŠ-a  i drugima. Trenutno je doktorand na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu), na kom je završila osnovne studije politikologije i master studije Javne uprave, lokalne samouprave i javnih politika. Tokom studija bila je saradnik u nastavi na predmetu Javna uprava i praktikantkinja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u sektoru za antidiskriminacione politike i rodnu ravnopravnost. Milica je završila više obuka o društvenom organizovanju i digitalnom marketingu. Autorka je nekoliko naučnih radova iz oblasti službeničkog sistema i javnih agencija. Govori engleski jezik.

  Ana Milinković

  Mlađa istraživačica

  Ana se pridružila CEP-u u avgustu 2021. kao mlađi istraživač. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Ekonomska analiza, sa glavnim fokusom na mikroekonomiju i industrijsku organizaciju. Master studije iz ekonomije je završila na Univerzitetu u Bolonji. Tokom druge godine master studija radila je kao asistent istraživač na Univerzitetu u Bolonji. Njen istraživački fokus bio je na primenjenoj ekonometriji u različitim oblastima, uključujući tržište rada, procese usvajanja, kriminal i životnu sredinu. Kroz to iskustvo i razne kurseve koje je pohađala, postala je iskusan korisnik softvera za analizu podataka, kao što su STATA i SPSS. Pohađala je brojne radionice i seminare iz oblasti ekonomije i industrijske organizacije. Po povratku u Srbiju radila je u Centru za cirkularnu ekonomiju (CIREKON) u Beogradu. Tečno govori engleski, španski i italijanski jezik.

  Sava Mitrović

  Mlađi istraživač

  Sava se pridružio CEP-u u novembru 2021. godine na poziciji mlađeg istraživača u okviru programske oblasti Dobra vladavina, nakon obavljene jednomesečne prakse. Završio je međunarodne studije, modul evropske integracije, na Fakultetu političkih nauka, kao jedini student u generaciji sa prosečnom ocenom 10. Trenutno pohađa master međunarodne politike na istom fakultetu. Profesionalno usavršavanje započeo je u Centru za međunarodnu javnu politiku gde je kao koordinator Sektora za međunarodnu saradnju rukovodio brojnim projektima, uključujući organizaciju i koordinaciju projekta „Beogradski model američkog Senata“, pod pokrivetljstvom Ambasade SAD u Beogradu. Sava je predstavljao Fakultet političkih nauka na evropskom takmičenju iz međunarodnog prava u Ljubljani 2019. godine. Učestvovao je na projektu „Clemson Spring Semester Abroad, University of Belgrade 2019“, zajedno sa studentima Univerziteta Klemson iz Južne Karoline. Pohađao je Letnju školu američkih studija i učestvovao na Regionalnoj školi evropskih integracija u Budvi. Takođe je učestvovao na Beogradskom bezbednosnom forumu 2019. godine. Bio je angažovan na međunarodnom projektu „Jačanje studentskih veština u debatovanju i promocija demokratskih vrednosti među mladima“ u organizaciji Centra za evroatlantske studije i slovačke organizacije MESA10. Bio je deo projektnog tima za praćenje izbora u Sjedinjenim Američkim Državama koji je realizovao Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative, uz podršku Аmbasade SAD u Beogradu. Bio je angažovan kao edukativni partner i predavač na međunarodnom projektu „Europe3D“ u organizaciji Evropske studentske projektne organizacije. Objavio je naučni rad u četvrtom broju stručnog časopisa „Politeuma“. Polja interesovanja su mu evropske integracije, balkanski odnosi, kao i ekologija i energetika. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim jezikom.

  Stefan Radojčić

  Projektni asistent

  Stefan se pridužio CEP timu u januaru 2022. kao projektni asistent. Osnovne akademske studije završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je diplomirao na smeru politikologija. Trenutno pohađa master program demokratija i demokratizacija na istom fakultetu. Tokom studija pohađao je brojne radionice, seminare i obuke a učestvovao je i u sprovođenju dva istraživanja javnog mnjenja. Alumnista je CRTE, Libeka i IFDT. Koautor je istraživanja o pružanju javnih usluga tokom pandemije. Polja interesovanja su mu politička teorija, kvalitativna i kvantitativna istraživanja demokratije, makroekonomija i pop kultura 2000-ih. Govori engleski i trenutno uči nemački jezik.

  Mirjana Pješčić

  Saradnica za finansije i računovodstvene poslove

  Marija Drezgić

  Asistenkinja za finansije

  Marija je posle akademskih studija u oblasti muzičke umetnosti, 2003. godine magistrirala istraživacku psihologiju na državnom univerzitetu u San Francisku, Kalifornija. U Americi se od 2003-2013 bavila istaživackim radom u oblasti psihologije i psihometrijom, sa fokusom na neuropsihologiju. Tu je stekla veliko iskustvo kako u istraživačkom radu tako i u administriranju i tumačenju velikog broja testova: inteligencije, kognitivnih sposobnosti, licnosti, neuropsiholoških testova. Višegodisnjim radom u neuropsiholoskoj laboratoriji, stekla je i značajno iskustvo u kreiranju razlicitih vrsta kako standardnih, tako i kompjuterizovanih testova. Ta iskustva je potom primenjivala i radeći na državnom univerzitetu Berkli u Kaliforniji. Kreirala je i održavala websajt istraživacke laboratorije. Marija se pridružila  CEP  timu 2013. godine gde radi kao starija istraživačica i finansijska asistenktinja. Govori engleski i služi se ruskim i nemačkim jezikom. Bavi se i dirigovanjem u nekoliko prestiznih beogradskih horova. Udata je i ima troje dece.

  Nazad na vrh