Poziv za angažovanje mentora/voditelja obuke

Razrada projektnog zadatka je definisana u saradnji MPNTR, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV) i Jedinice za upravljanje projektom (JUP). Za sprovođenje pomenutog projektnog zadatka angažovan je Centar za evropske politike (CEP).

Prојеkаt „Inkluzivnо prеdškоlskо vаspitаnjе i оbrаzоvаnjе“ u okviru pomenutog projektnog zadatka prеdviđа plаnirаnjе i rеаlizаciјu аktivnоsti kоје trеbа dа dоprinеsu unаprеđivаnju prоcеsа i prаksi sаmоvrеdnоvаnjа krоz rаzvој i primеnu rаzličitih tеhnikа i instrumеnаtа zа prаćеnjе i vrеdnоvаnjе kvаlitеtа rаdа predškolskih ustanova (PU) i јаčаnjе kоmpеtеnciја prаktičаrа kојi su prеpоznаti kао klјučni аktеri u procesu prоmеne prаksе u sklаdu sа pоlаzištimа prоgrаmskе kоncеpciје predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVО) (izbor tehnika i instrumenata za samovrednovanje, kao i osmišljavanje različitih tehnika refleksije, ali i motivisanje i uključivanje svih aktera u proces samovrednovanja). Аktivnоsti kоје је prојеkаt dо sаdа sprоvео pоkаzаlе su dа u ustаnоvаmа pоstојi prihvаtаnjе i rаzumеvаnjе svrhе sаmоvrеdnоvаnjа, аli је vаžnо tај prоcеs pоdržаti tаkо štо ćе sе kulturа sаmоvrеdnоvаnjа zajednički razvijati i prоmоvisаti. Vаžnо је оbеzbеditi zајеdničkо rаzumеvаnjе ciklusа i ulоgе sаmоvrеdnоvаnjа u rаzvојu i mеnjаnju prаksе dеčјеg vrtićа, krоz оsmišlјаvаnjе rаzličitih vidоvа pоdrškе tom prоcеsu.

U tom cilju, planira se angažovanje 30 mentora koji će voditi jednodnevne obuke za samovrednovanje kvaliteta rada PU i pružati mentorsku podršku praktičarima u svim PU tokom jednog ciklusa samovrednovanja korišćenjem metodologije koju predviđa Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova, ali i dodatnih alata koji su razvijeni kroz projekat. Obuke će obuhvatiti članove timova za samovrednovanje iz svih PU. Okvirno vreme angažovanja je 30 dana (za realizaciju obuka i mentorski rad) u periodu jun 2022 – jun 2023. godine.

Ovim putem Vas pozivamo da budete mentor/voditelj obuke za praktičare iz predškolskih ustanova u Republici Srbiji.

Neophodno je da kandidati imaju položen ispit za licencu za vaspitača, medicinsku sestru-vaspitača, stručnog saradnika ili direktora PU, kako je propisano Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020 i 129/2021).

Za ispunjavanje kriterijuma za konsultanta na ovoj poziciji, potrebno je: 

  • poznavanje sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
  • posedovanje minimum pet godina radnog iskustva u predškolskim ustanovama (vaspitači, stručni saradnici i direktori ustanova);
  • poznavanje Standarda kvaliteta rada PU;
  • poznavanje novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
  • iskustvo u vođenju obuka za odrasle;
  • spremnost za rad na terenu i raspoloživost u navedenim terminima.

Prednost će imati kandidati koji imaju relevantna iskustva u domenu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno koji:

  • su angažovani kao voditelji obuka za nove Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“ i kao mentori PU u procesu uvođenja nove programske koncepcije;
  • imaju iskustvo u realizaciji odnosno učešće u projektima/inicijativama/timovima u predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji su razvijani i realizovani uz podršku MPNTR, pre svega u oblasti samovrednovanja;
  • su ostvarili učešće na projektu Zаvоda zа vrеdnоvаnjе kvаlitеtа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа „Unаprеđivаnjе kvаlitеtа prеdškоlskоg vаspitаnjа i оbrаzоvаnjа krоz unаprеđеnjе mеhаnizmа zа vrеdnоvаnjе prеdškоlskih ustаnоvа i rаzvој sistеmа pоdrškе“ (podržanim od strane UNICEF-a u Srbiji) i/ili sličnim projektima u oblasti vrednovanja i samovrednovanja;
  • su učestvovali u radnim grupama i timovima na izradi predloga zakona i podzakonskih akata u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, posebno u onima koje se odnose na vrednovanje kvaliteta.

Prijavni formular možete pronaći ovde.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da popunite prijavni formular i da ga prosledite najkasnije do nedelje 15. maja 2022. godine u 17h na mejl office@cep.org.rs.

SIGN UP!