• ENGENG
 • Vizija i misija

  Vizija 

  Osnivači i članovi tima Centra za evropske politike (CEP) zajedno su odredili sledeću viziju organizacije za 2020. godinu:

  CEP je u 2020. godini nezavisna istraživačka organizacija (think tank) koja snažno utiče na kreiranje javnih politika u Srbiji. CEP pronalazi i predlaže pametne opcije za unapređenje javnih politika, koje su zasnovane na istraživanju i temeljnom poznavanju javne uprave. CEP usmerava kreiranje javnih politika ka dostizanju evropskih vrednosti i dugoročnih koristi od članstva u EU.

  Donosioci odluka poštuju i prihvataju predloge CEP-a, što se odražava na usvajanje kvalitetnih mera koje proizvode osetne promene za građane. Događaji CEP-a redovno okupljaju nacionalnu, regionalnu i evropsku stručnu javnost i institucije, otvaraju važne debate i postižu opsežno medijsko izveštavanje.

  U 2020. godini, članovi rastućeg i visoko motivisanog tima CEP-a jesu široko priznati stručnjaci i istraživači, koji svoje znanje i iskustvo prenose zajednici i čiji glas snažno odjekuje u nacionalnim medijima.

  Sa dobro razvijenim tematskim i horizontalnim partnerstvima na nacionalnom nivou, nivou Zapadnog Balkana i nivou EU, CEP je istaknuti akter i pokretač dijaloga i promena u relevantnim oblastima javnih politika.

  Misija 

  Misija CEP-a 2020. jeste da sprovodi istraživanja i analize kao osnovu za kreiranje javnih politika, da edukuje i zagovara kvalitetne opcije javnih politika orijentisane ka transformisanju Srbije u uspešnu buduću članicu EU.

  Kako bi se postigla misija, Strategija CEP-a 2020. postavila je sledeće strateške ciljeve, sa osvrtom na unutrašnju i spoljašnu perspektivu organizacije:

  1. Unapređenje kvaliteta istraživačkih proizvoda i metodologije;
  2. Poboljšanje upravljačke strukture;
  3. Povećanje komunikacionih i zagovaračkih kapaciteta i ostvarivanje šireg dosega naših ključnih poruka.

  U ispunjavanju svoje misije, CEP nastoji da održi delikatnu ravnotežu između podsticanja Vlade da aktivno radi na procesu pristupanja EU, pružanja konstruktivne kritike Vladi na osnovu činjenica i jačanja potražnje za reformama „odozdo nagore“.

  CEP će u budućnosti nastaviti da razvija svoju mrežu članova i stručnjaka kako bi obuhvatio celokupan sistem kreiranja politika u Srbiji iz perspektive pristupanja EU.

  Nazad na vrh