• ENGENG
 • Koraci ka unapređenju upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi

  2. septembar 2018. – U cilju daljeg unapređenja upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi kao jedne od ključnih oblasti reforme javne uprave u procesu pristupanja Srbije EU, Centar za evropske politike – CEP i Pricewaterhouse Coopers Srbija (PwC) su u periodu od jula 2017. do jula 2018. realizovali projekat Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji kroz dalju podršku unapređenju sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi, čiji je korisnik bilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS).

  Svrha projekta je bila pružanje podrške MDULS-u u sprovođenju prioritetnih aktivnosti iz Političkog okvira za upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi Republike Srbije (Okvir politike za upravljanje ljudskim resursima) čijim napretkom u implementaciji je uslovljena i dalja podrška iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije. Podrška Ministarstvu je bila struktuirana u tri segmenta:

  • podrška implementaciji okvira upravljanja ljudskim resursima;
  • podrška u izradi amandmana na Zakon o državnim službenicima i pratećih akata;
  • podrška unapređenju upravljačke odgovornosti u organima državne uprave.

  U okviru projektnih aktivnosti održan je niz obuka i izrađen je predlog za uvođenje sistema kompetencija u državno-službenički sistem Republike Srbije i uvođenja sistema upravljačke odgovornosti u organe državne uprave iz kojih su proistekle i informativne brošure kako bi se državnim službenicima i javnosti predstavile ključne informacijame o ovim procesima.

  Na sledećim linkovima možete preuzeti materijal:

  Brošura o upravljačkoj odgovornosti

  Brošura o sistemu kompetencija

  Video o obukama: Kako unaprediti liderske veštine?

  Video: Kakav treba da bude lider?

  Video: Ista prava i isti kvalitet stručnog usavršavanja za sve zaposlene u upravi Srbije!

  Projekat je sproveden zahvaljujući finansijskoj pomoći Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije.

  Nazad na vrh