• ENGENG
  • Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju EU

    Od uspostavljanja, pedesetih godina dvadesetog veka, Jedinstveno evropsko tržište (sa četiri osnovne slobode koje podrazumeva), ima važnu, ako ne i najbitniju ulogu u održavanju evropske ideje, garantovanju konkurentnosti i razvoju evropske ekonomije.

    Ova studija ima za cilj da proceni napredak Srbije u razvoju institucionalnog i pravnog okvira u oblasti slobodnog kretanja robe, u skladu sa ciljevima EU, fokusirajući se posebno na harmonizaciju horizontalnog pravnog okvira u pomenutoj oblasti.

    Preuzmite i siže politike.

    Nazad na vrh