• ENGENG
  • Horizontalni pregled prioritetnih strukturnih reformi

    CEP

    Nacionalni Programi privrednih reformi (Economic Reforms Programme,
    ERP) zemalja kandidata za pristupanje EU su implementirani od strane resornih ministarstva, a načelno koncipirani i praćeni od EU. U ovom dokumentu dat je horizontalni pregled prioritetnih strukturnih reformi u okviru ERP-a.

    Nazad na vrh