• ENGENG
 • Analize u okviru programa „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“

  CEP

  Analize se sprovode u okviru programa „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sprovode državne institucije Republike Srbije, dok je partner na programu Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), a program finansira Švedska.

  Analiza uticaja procesa pristupanja Evropskoj uniji na lokalnu samoupravu: Oblast finansijskog nadzora

  Preuzimanje obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) podrazumeva prenošenje pravnih tekovina EU u domaće zakonodavstvo i primenu u praksi tako prenetih obaveza. Pojedina pregovaračka poglavlja uspostavljaju ovakvu vrstu obaveza organima javne vlasti kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou. Ova analiza ima za cilj upravo da utvrdi na koji način proces pristupanja EU utiče na obaveze (uvođenje novih nadležnosti i njihovo sprovođenje) lokalne samouprave u oblasti finansijskog nadzora, koja čini poglavlje 32 u pregovorima o pristupanju.

  Link za preuzimanje

  Analiza dosadašnjih izveštaja Državne revizorske institucije u vezi sa radom jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije: Zaključci, preporuke i inicijative

  Cilj ove studije je da prikaže i analizira dosadašnje iskustvo DRI u reviziji finansijskih izveštaja završnih računa budžeta jedinica lokalne samouprave i definiše preporuke za dalja unapređenja finansijskog upravljanja i odgovornosti. Analiza je obuhvatila jedinice lokalne samouprave kao subjekte revizije. Analiza revizorskih izveštaja, i identifikacija nepravilnosti po oblastima za analizirane JLS, predstavlja osnovnu građu za izradu zaključaka i preporuka koji slede u poslednjem delu ove studije.

  Cilj programa je razvijanje horizontalnih i vertikalnih mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija, radi boljeg upravljanja javnim finansijama i smanjenja mogućnosti za korupciju. Program podržava institucije na lokalnom i centralnom nivou u uspostavljanju novih i poboljšanju postojećih mehanizama za sprečavanje nepravilnosti u trošenju javnih sredstava. Takođe, u okviru ostalih aktivnosti programa planirano je organizovanje radionica za zaposlene u gradovima i opštinama širom Srbije u oblasti upravljanja javnim finansijama u jedinicama lokalne samouprave.

  Link za preuzimanje

  Članovi CEP-a angažovani su za potrebe sprovođenja istraživanja i izrade analiza.

  Nazad na vrh