• ENGENG
 • Izveštaj o potrebi rešavanja problema masovnih parnica i mogućnostima uvođenja kolektivne tužbe u pravni poredak Republike Srbije

  Veliko opterećenje sudova, naročito u parničnim predmetima, predstavlja pojavu koja u kontinuitetu karakteriše srpsko pravosuđe. Priliv predmeta, međutim, nije teritorijalno ujednačen, ogroman je pritisak na beogradske sudove, dok se istovremeno periodično pojavljuju talasi istovrsnih parničnih predmeta koji dodatno i značajno uvećavaju tekući priliv.

  Autori: CEP

  Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2021. godinu

  Izveštaj je pripremljen na platformi saradnje organizacija civilnog društva i projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, okupljenih oko zajedničke vrednosti unapređenja vladavine prava putem jačanja mehanizama sudske pravne zaštite građana.

  Autori: CEP

  Priručnik za primenu Metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

  Priručnik za primenu Metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou je pripremljen u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA, koji sprovodi Centar za evropske politike u saradnji sa partnerskim organizacijama – Centrom za ravnomerni regionalni razvoj, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Ekološkim centrom Stanište.

  Autori: Vladimir Mihajlović

  Metodologija za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

  Metodologija za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou je razvijena u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA, koji sprovodi Centar za evropske politike u saradnji sa partnerskim organizacijama – Centrom za ravnomerni regionalni razvoj, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Ekološkim centrom Stanište.

  Autori: CEP

  Nacionalni PAR Monitor – Srbija

  Drugi Nacionalni PAR Monitor u Srbiji za 2019/2020. godinu proizvod je gotovo jednogodišnjeg procesa praćenja, koji se oslanjao na raznovrsne tehnike prikupljanja podataka i time stvorio obilje nalaza.

  Autori: Milena Lazarević | Miloš Đinđić | Dragana Bajić | Stefan Stojković

  Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu

  Izveštaj treba da popuni postojeću prazninu na planu nezavisnog mehanizma praćenja napretka reforme pravosuđa zasnovanog na činjenicama i dokazima.

  Autori: Dušan Protić | Katarina Grga

  Vodič za zagovaranje ekonomskih politika

  Svrha ovog Vodiča je da predstavi OCD, pre svega onima koje su okupljene u radnim grupama Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), osnovne elemente zagovaranja javnih politika koje proističu iz ekonomskog aspekta pregovaračkog procesa.

  Autori: Mina Kostić | Nikola Cuckić

  Izveštaj o postojećem stanju u oblasti izvršenja u komunalnim predmetima u gradu Pančevu

  U nastavku ovog izveštaja je izložena procena postojećeg stanja u oblasti izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih usluga, kao i problema vezanih za način i uslove pružanja komunalnih usluga koji utiču na izvršenja u gradu Pančevu, prevashodno na osnovu diskusije predstavnika ključnih aktera u okviru okruglih stolova organizovanih u sklopu projekta.

  Autori: Dušan Protić

  Izveštaj o postojećem stanju u oblasti izvršenja u komunalnim predmetima u gradu Kraljevu

  U nastavku ovog izveštaja je izložena procena postojećeg stanja u oblasti izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih usluga, kao i problema vezanih za način i uslove pružanja komunalnih usluga koji utiču na izvršenja u gradu Kraljevu, prevashodno na osnovu diskusije predstavnika ključnih aktera u okviru okruglih stolova organizovanih u sklopu projekta.

  Autori: Dušan Protić

  Izveštaj o postojećem stanju u oblasti izvršenja u komunalnim predmetima u gradu Kragujevcu

  U nastavku ovog izveštaja je izložena procena postojećeg stanja u oblasti izvršenja radi namirenja novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih usluga, kao i problema vezanih za način i uslove pružanja komunalnih usluga koji utiču na izvršenja u gradu Kragujevcu, prevashodno na osnovu diskusije predstavnika ključnih aktera u okviru okruglih stolova organizovanih u sklopu projekta.

  Autori: Dušan Protić
  1 2 3 4
  Nazad na vrh