• ENGENG
 • Izveštaj o potrebi rešavanja problema masovnih parnica i mogućnostima uvođenja kolektivne tužbe u pravni poredak Republike Srbije

  Veliko opterećenje sudova, naročito u parničnim predmetima, predstavlja pojavu koja u kontinuitetu karakteriše srpsko pravosuđe. Priliv predmeta, međutim, nije teritorijalno ujednačen, ogroman je pritisak na beogradske sudove, dok se istovremeno periodično pojavljuju talasi istovrsnih parničnih predmeta koji dodatno i značajno uvećavaju tekući priliv.

  Autori: CEP

  Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2021. godinu

  Izveštaj je pripremljen na platformi saradnje organizacija civilnog društva i projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, okupljenih oko zajedničke vrednosti unapređenja vladavine prava putem jačanja mehanizama sudske pravne zaštite građana.

  Autori: CEP

  Korak napred, nazad dva

  Javne nabavke predstavljaju oblast visokog koruptivnog rizika prema proceni Organizacije za evropsku saradnju i razvoj (OECD) i potencijalno velikih troškova u vidu direktnih gubitaka u slučaju zloupotreba, lošeg upravljanja, izvrgavanja procedura, itd., te stoga zahteva posebnu pažnju upravo kako bi se koruptivni rizici predupredili.

  Autori: Miloš Pavković | Anesa Omeragić

  Javne konsultacije i kreiranje javnih politika u Srbiji

  Javne konsultacije su proces kojim se javnost i zainteresovane strane uključuju u kreiranje javnih politika. Polazne vrednosti ovog procesa su participativnost i transparentnost – u procesu otvorenom za javnost, nadležni organi zajedno sa ciljnim grupama i zainteresovanim stranama dolaze do rešenja, odnosno definišu željenu promenu.

  Autori: Milica Škorić | Miloš Đinđić | Milena Lazarević

  Šta građani i građanke Srbije kažu o svojim iskustvima sa lokalnim upravama?

  Ovo istraživanje je obavljeno u periodu jun – novembar 2021, u 17 gradova i opština u Srbiji i onlajn u celoj Srbiji putem portala www.pratimja.rs, na ukupnom uzorku od 5024 ispitanih građana i građanki Srbije. Istraživanje je obavljeno u okviru projekta „Pracenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“.

  Autori: CEP

  Priručnik za primenu Metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

  Priručnik za primenu Metodologije za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou je pripremljen u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA, koji sprovodi Centar za evropske politike u
  saradnji sa partnerskim organizacijama – Centrom za ravnomerni regionalni razvoj, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Ekološkim centrom Stanište.

  Autori: Vladimir Mihajlović

  Metodologija za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou vlasti

  Metodologija za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou je razvijena u okviru projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – pratim JA, koji sprovodi Centar za evropske politike u saradnji sa partnerskim organizacijama – Centrom za ravnomerni regionalni razvoj, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju i Ekološkim centrom Stanište.

  Autori: CEP

  (Ne)transparentnost kao ogledalo (ne)odgovornosti

  Sa transparentnim uvidom u odluke od javnog interesa, građani u demokratskim društvima imaju priliku ne samo da budu informisani već i da ukažu na propuste i pozovu na odgovornost, čime se stvara neraskidiva veza između transparentnosti i javne odgovornosti za postignute rezultate.

  Autori: Milica Škorić | Miloš Đinđić

  Sudska grana vlasti ako ustavne promene budu prihvaćene

  Tridesetog novembra 2021. godine, predsednik Narodne skupštine, Ivica Dačić, raspisao je referendum o potvrđivanju Akta o promeni Ustava Republike Srbije za 16. januar 2022. godine.

  Autori: Sava Mitrović | Anesa Omeragić

  Nacionalni PAR Monitor – Srbija

  Drugi Nacionalni PAR Monitor u Srbiji za 2019/2020. godinu proizvod je gotovo jednogodišnjeg procesa praćenja, koji se oslanjao na raznovrsne tehnike prikupljanja podataka i time stvorio obilje nalaza.

  Autori: Milena Lazarević | Miloš Đinđić | Dragana Bajić | Stefan Stojković
  1 2 3 7
  Nazad na vrh