• ENGENG
 • Francuska, Zapadni Balkan i Evropska unija

  Iako odnosi između Francuske i Zapadnog Balkana (ZB) imaju dugu istoriju, intenzitet francuskog angažmana u ovom regionu se menjao vremenom i danas ima mesta za unapređenje odnosa. Zapravo, posle dve decenije skromnog interesovanja za region, Francuska je nedavno signalizirala nameru da intenzivira svoje aktivnosti na Zapadnom Balkanu.

  Autori: Strahinja Subotić | Miloš Pavković | Kristina Nikolić

  Transparentnost reforme javne uprave u Srbiji

  Prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), transparentnost predstavlja okruženje u kojoj su ciljevi javnih politika, njihov pravni, institucionalni i ekonomski okvir, kao i političke odluke i svi povezani podaci i informacije, dostavljeni javnosti na razumljiv, pristupačan i blagovremen način.

  Autori: Sava Mitrović | Milena Lazarević

  Javne konsultacije i kreiranje javnih politika u Srbiji

  Javne konsultacije su proces kojim se javnost i zainteresovane strane uključuju u kreiranje javnih politika. Polazne vrednosti ovog procesa su participativnost i transparentnost – u procesu otvorenom za javnost, nadležni organi zajedno sa ciljnim grupama i zainteresovanim stranama dolaze do rešenja, odnosno definišu željenu promenu.

  Autori: Milica Škorić | Miloš Đinđić | Milena Lazarević

  (Ne)transparentnost kao ogledalo (ne)odgovornosti

  Sa transparentnim uvidom u odluke od javnog interesa, građani u demokratskim društvima imaju priliku ne samo da budu informisani već i da ukažu na propuste i pozovu na odgovornost, čime se stvara neraskidiva veza između transparentnosti i javne odgovornosti za postignute rezultate.

  Autori: Milica Škorić | Miloš Đinđić

  Da li nove okolnosti menjanju ustaljene navike?

  Izbijanje pandemije COVID19 nije značajno izmenilo navike građana zemalja regiona Zapadnog Balkana kada je u pitanju upotreba elektronskih usluga, pokazali su rezultati istraživanja stavova građana.

  Autori: Stefan Stojković

  EU integracije i privredni razvoj

  Globalna ekonomska kriza je ukazala na zablude o savršenom tržištu i na brojne propuste vladajuće neoliberalne paradigme bazirane na deregulaciji, liberalizaciji i privatizaciji. U skladu sa tim principima, nastupio je trend deindustrijalizacije, a sektor usluga je postao predimenzioniran u mnogim zemljama.

  Autori: Marko Malovic

  Kako potrošačko pravo učiniti ostvarivim u praksi

  Potrošačko pravo u Srbiji, kodifikovano Zakonom o zaštiti potrošača, predstavlja u potpunosti rezultat procesa pravne harmonizacije sa relevantnim propisima EU iz ove oblasti i pregovaračkog poglavlja 28.

  Autori: Dušan Protić

  Donošenje Zakona o uslugama i prednosti uvođenja Jedinstvene elektronske kontaktne tačke (JEKT)

  Pregovaračko poglavlje 3 pokriva oblasti vezane za prava poslovnog nastanjivanja i slobode pružanja usluga, oblasti uzajamnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija i poštanske usluge.

  Autori: Dušan Protić

  Slobodno kretanje robe – odavno na poziciji

  Iako postoji objektivno dovoljno materijala za zvanično otpočinjanje pregovara u Poglavlju 1, ostaje utisak da ne postoji politički momentum u Briselu da se da zeleno svetlo za obelodanjivanje pregovaračke pozicije za ovo poglavlje.

  Autori: Miloš Janjić

  Na putu do carine Evropske unije

  Pojam carinska unija podrazumeva prostor na kome ne postoje unutrašnje prepreke kretanju robe, a na robu koja ulazi iz trećih država primenjuju se zajednička pravila, carine i kvote.

  Autori: CEP
  1 2 3 5
  Nazad na vrh