• ENGENG
 • Izrada nacrta Strategije za mala i srednja preduzeća

  Centar za evropske politike – CEP od marta 2022. godine vodi projekat „Izrada nacrta Strategije za mala i srednja preduzeća“. Ovaj projekat ima za cilj podršku Ministarstvu privrede u izradi i usvajanju nove Strategije malih i srednjih preduzeća (MSP) u Republici Srbiji za period 2023 – 2027. godine i pratećeg akcionog plana.

  Nova Strategija za MSPP 2023 – 2027, biće zasnovana na rezultatima prethodne (Strategija MSPP 2015 – 2020). Uzeće u obzir Strategiju EU za MSP za održivi rast i digitalizaciju, kao i Strategiju industrijske politike Srbije (usvojena početkom 2020.) i Strategiju pametne specijalizacije (takođe usvojene 2020. godine).

  U okviru projekta se realizuju sledeće aktivnosti:

  • Ex post analiza Strategije za MSPP 2015 – 2020;
  • Analiza problema i opis postojećeg stanja u sektoru; SWOT analiza;
  • Usklađivanje sa nacionalnim zakonodavstvom i drugim politikama na nacionalnom nivou;
  • Analiza uporedne međunarodne prakse;
  • Organizacija i realizacija 11 javno-privatnih dijaloga sa MSP;
  • Izrada elemenata nove Strategije:
   • Vizija i željena promena koju bi Strategija trebalo da ostvari kroz svoje opšte i specifične ciljeve
   • Ciljevi strategije (ukupni i specifični);
   • Analiza opcija za postizanje ovih ciljeva;
   • Mera u okviru svakog specifičnog cilja;
   • Mehanizam za sprovođenje Strategije i sistem izveštavanja o rezultatima sprovođenja;
  • Organizacija konsultacija sa zainteresovanim stranama;
  • Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Strategije i analiza finansijskih efekata;
  • Analiza rizika;
  • Izrada nacrta akcionog plana;

  Donatori projekta su Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje i Nemačka saradnja u Srbiji (GIZ). Projekat će trajati do decembra 2022. godine.

  Nazad na vrh