• ENGENG
 • Dobra vladavina

  Prvo programsko područje definisano je na način da obuhvati različita horizontalna pitanja koja se odnose na političke kriterijume za pristupanje EU. S obzirom da ova pitanja utiču na učinak Srbije u brojnim sektorskim politikama, prvo programsko područje je i najšire (u kontekstu obima i intenziteta aktivnosti CEP-a). Pitanja pokrivena ovim programskim područjem delom su obuhvaćena i analizirana iz horizontalne perspektive i u ostalim, više sektorski orijentisanim programskim područjima. Kako je misija CEP-a predominantno usmerena ka kvalitetu aranžmana kreiranja politika i procesa u Srbiji, programsko područje sastoji se iz dva stuba kako bi se naglasila posebna važnost kreiranja politika i koordinacije. Dva stuba prvog programskog područja su:

  I.a Kreiranje politika i koordinacija

  Prvi stub odnosi se na sisteme, aranžmane i procese kreiranja politika i koordinacije. Postojeći problemi u ovoj oblasti utiču u velikoj meri na probleme koji se javljaju u različitim poljima (javnih) politika, kao rezultat nedostatka koherentnog sistema. Sistem kreiranja politika u Srbiji nije zasnovan na dokazima, nedovoljno je (i proizvoljno) inkluzivan, ne podstiče učestvovanje, i nedostaje mu dobra koordinacija unutar i duž vladinih struktura. Iako rad CEP-a u drugim, više sektorski orijentisanim programskim područjima stavlja fokus na specifične sektorske probleme u kreiranju politika, ovo programsko područje obuhvata istraživačke i inicijative zagovaranja koje podrobno pristupaju konkretnim nedostacima sistema kreiranja politika, sa ciljem da doprinesu stvaranju koherentnog sistema kreiranja politika, zasnovanom na činjenicama i otvorenom za učešće javnosti.

  Predmet istraživanja u okviru ovog stuba su: veze između kreiranja politika i istraživanja, ex-ante i ex-post procene uticaja, regulatorni/zakonodavni procesi, predstavljanje interesa i lobiranje, međuministarska koordinacija i koordinacija pri centru vlade, konsultacije sa javnošću i participatorno kreiranje politika itd. Kreiranje politika u Srbiji zahteva adekvatno planiranje na strateškom nivou i nivou politika, svrsishodno upravljanje izvršenjem sa fokusom na učinku, i koordinaciju aktivnosti u okviru same Vlade kao i u saradnji sa drugim državnim institucijama i civilnim društvom. Konačno, u kontekstu modernizacije i reforme državne uprave, sprovođenje politika zahteva kredibilno i profesionalno praćenje i evaluaciju.

  I.b Demokratija, vladavina prava i odgovornost vlasti

  Drugi stub programskog područja Dobra vladavina ima kao prevashodni fokus sve ostale aspekte političkih kriterijuma za pristupanje u EU, sa ciljem da doprinese stabilnosti i odgovornosti demokratskog sistema upravljanja zasnovanom na poštovanju vladavine prava i ljudskih i manjinskih prava. Reforma javne administracije, mehanizmi za osiguranje odgovornosti vlasti, decentralizacija i funkcionalne veze sa procesom integracije u EU, kako bi se izvršila priprema Srbije za funkcionisanje unutar EU sistema koji deluje na na više nivoa, predstavljaju centralne tačke ovog stuba. U kontekstu pregovora o pristupanju EU ovaj stub nastoji da obuhvati sledeća poglavlja:

  23 – Pravosuđe i fundamentalna prava
  24
  – Pravda, sloboda i bezbednost,
  32 – Finansijska kontrola
    5 – Javne nabavke (aspekti)

  Kad dođe vreme, i Srbija se približi pregovorima o institucionalnom poglavlju, ovo programsko područje će obuhvatiti istraživanja i analize politike o predstavljenosti Srbije u institucijama EU.

  III. Obrazovne politike

  Treći stub programske oblasti Dobrog upravljanja fokusiran je na unapređenje obrazovanja i srodnih politika, kako kroz male i velike projekte, tako i angažovanjem naših stručnjaka u donatorskim projektima u sektoru obrazovanja.

  Nazad na vrh